Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

13 / 15

Welk overheidsbeleid willen werkgevers?

Auteurs: Patricia van Echtelt en Marian de Voogd-Hamelink

Minder verantwoordelijkheid zieke werknemers

Werkgevers willen een aantal overheidsmaatregelen graag veranderen. Bovenaan de lijst staat de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (figuur 1). Van alle genoemde maatregelen vindt driekwart van de werkgevers (73%) dit de belangrijkste. Vooral in de sectoren industrie, transport en bouwnijverheid staat deze maatregel op 1. Vergeleken met andere landen zijn de verplichtingen van werkgevers bij ziekte in Nederland relatief groot. De periode van 2 jaar waarin het loon moet worden doorbetaald is bijvoorbeeld langer dan in veel andere landen. De invoering van deze maatregel leidde tot een lagere instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De keerzijde is echter dat werkgevers terughoudend zijn bij het aannemen van mensen met gezondheidsbeperkingen, zie het SCP-rapport Belemmerd aan het werk.

Versoepelen ontslagrecht ook gewenst

Voor twee derde van de werkgevers (66%) is het versoepelen van het ontslagrecht een belangrijke gewenste overheidsmaatregel. Dit vinden vooral werkgevers in de sectoren transport en industrie. Vergeleken met andere landen is de ontslagbescherming van reguliere werknemers in Nederland vrij hoog, maar van tijdelijke werknemers juist laag. In totaal ligt de werknemersprotectie in Nederland iets boven het gemiddelde, zie de oratie Taking part in uncertainty, door J.C. Vrooman (2016). In 2015 is de Wet werk en zekerheid ingevoerd om het oneigenlijk gebruik van flexibele contracten aan banden te leggen en ontslagroutes te vereenvoudigen.

Meer overheidsinvestering in scholing en training

Relatief veel werkgevers (58%) vinden meer overheidsinvestering in scholing en training een belangrijke maatregel. Dit aandeel is vooral hoog in de sectoren zorg en onderwijs. Verder noemen werkgevers lagere belasting op arbeid of lagere sociale premies vaak als gewenste maatregel (57%). Dit is niet verrassend gezien de hoge loonkosten die werkgevers als knelpunt benoemen, zie kaart Actuele uitdagingen voor werkgevers. Onderaan de wensenlijst van werkgevers staat het verlagen van het minimumloon. Blijkbaar is dit geen maatregel waar veel werkgevers behoefte aan hebben. Terwijl de hoogte van het minimumloon soms wel ter discussie staat met het oog op de arbeidsmarktkansen van lager opgeleiden, zie het CPB/SCP-rapport De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025.

Figuur 1Gewenst overheidsbeleid: top 5

totaal

73% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
66% versoepelen ontslagrecht
58% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
57% lagere belasting op arbeid of sociale premies
53% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

industrie en landbouw

86% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
78% versoepelen ontslagrecht
68% lagere belasting op arbeid of sociale premies
61% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
56% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

bouwnijverheid

79% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
75% lagere belasting op arbeid of sociale premies
73% versoepelen ontslagrecht
61% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid
61% meer overheidsinvesteringen in scholing, training

handel, horeca, reparatie

77% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
66% versoepelen ontslagrecht
59% lagere belasting op arbeid of sociale premies
50% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
47% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

transport

83% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
79% versoepelen ontslagrecht
58% lagere belasting op arbeid of sociale premies
52% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
52% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

zakelijke dienstverlening

65% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
62% versoepelen ontslagrecht
57% lagere belasting op arbeid of sociale premies
52% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
50% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

zorg en welzijn

73% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
66% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
62% versoepelen ontslagrecht
55% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid
54% hogere kinderopvangtoeslag

overige dienstverlening

73% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
60% versoepelen ontslagrecht
60% lagere belasting op arbeid of sociale premies
56% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
51% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid

overheid

53% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden
53% versoepelen ontslagrecht
51% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
48% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid
46% meer overheidsinvesteringen in ICT

onderwijs

75% meer overheidsinvesteringen in scholing, training
67% meer overheidsinvesteringen in ICT
66% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid
63% versoepelen ontslagrecht
62% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsomstandigheden

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Deze kaart citeren

Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Welk overheidsbeleid willen werkgevers?. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/welk-overheidsbeleid-willen-werkgevers.

Informatie noten

Aandeel werkgevers dat een maatregel van groot belang vindt om de situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren, in procenten.