Syrische statushouders op weg in NederlandDe ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

19 / 19

Over deze publicatie (project en methoden)

Auteurs: Emily Miltenburg en Sander Steijn (SCP)

Om de positie en leefsituatie van recent in Nederland wonende statushouders en asielzoekers in kaart te brengen en te volgen, startte in 2016 het project Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders. Het project is een initiatief van vier ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Binnen dit project maken we gebruik van surveys, kwalitatief onderzoek en registergegevens.

Deze digitale publicatie maakt deel uit van het project en kan worden gezien als een vervolg op de rapporten Syriërs in Nederland en Opnieuw beginnen. De studie richt zich op Syrische statushouders en maakt gebruik van surveys en registergegevens. Doel van de studie is om inzicht te krijgen in de voortgang van de integratie van Syrische statushouders. Inzicht in deze verschillen, achtergronden en ontwikkeling sluit aan bij de wens van beleidsmakers om de integratie van statushouders in de vroege fase na aankomst te monitoren en waar mogelijk bij te sturen.

NSN-surveys 2017 en 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben gezamenlijk de vragenlijsten voor de Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)-surveys 2017 (wave 1) en 2019 (wave 2) ontwikkeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor de survey de steekproef getrokken en de surveygegevens gewogen.

De conceptvragenlijsten zijn uitvoerig (cognitief) getest. Daarna is de lijst vertaald in het Arabisch en nogmaals getest. De vragenlijst is afgenomen bij personen van 15 jaar en ouder (in 2017) en bij dezelfde groep in 2019. Het responspercentage in 2017 was 81%, 3209 personen deden mee. In deze eerste wave gaven 2978 van de 3209 respondenten aan weer benaderd te willen worden voor het vervolgonderzoek. Uiteindelijk heeft het CBS de gegevens van 2944 personen kunnen aanleveren. Hiervan deden 2544 personen mee, wat een participatie van 87% in de tweede wave betekent. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op het surveyonderzoek.

Beschrijven

Wanneer we veranderingen beschrijven op basis van de survey uit 2017 en 2019 gaat het om de gewogen veranderingen van de groep op een kenmerk tussen 2017 en 2019. Onze beschrijvingen hebben betrekking op een gebalanceerd panel, dat wil zeggen: alleen op personen die aan beide waves hebben meegedaan. Het betreft 2544 personen die zowel in 2017 als in 2019 hebben meegedaan. Omdat we gebruikmaken van een gebalanceerd panel, wijken de percentages en gemiddelden voor 2017 enigszins af van de gerapporteerde cijfers in de beschrijvende rapportage Syriërs in Nederland, waarin we rapporteerden over alle respondenten die in 2017 meededen. De conclusies en inzichten over de situatie van Syrische statushouders in 2017 blijven overigens onveranderd.

Na de beschrijving van totalen maken we in de gewogen beschrijvingen onderscheid naar vijf achtergrondkenmerken: geslacht (man, vrouw), leeftijd (de leeftijd van respondent in categorieën: 15‍-‍24 jaar, 25‍-‍34 jaar, 35‍-‍44 jaar, ≥ 45 jaar) , aankomstjaar (het jaar van aankomst van de respondent, ≤ 2014, 2015, 2016), hoogst gevolgde opleiding (hoogst bekende gevolgde opleiding in Syrië of ander buitenland: maximaal basisonderwijs, lager middelbaar onderwijs, hoger middelbaar en beroepsonderwijs, hoger onderwijs) en type vergunning (asielaanvrager, nareiziger).

Toetsen

We hebben getoetst in hoeverre de ontwikkeling in 2019 significant afwijkt ten opzichte van 2017, zowel voor het totaal als voor de vijf achtergrondkenmerken. Dit hebben we allereerst gedaan door op het gebalanceerde panel een ongewogen panelanalyse uit te voeren voor het kenmerk naar jaar. Daarna hebben we in aparte modellen getoetst of een verandering over tijd verschilt naar achtergrondkenmerken.

Bij het kijken naar de verandering in gemiddelde scores over de tijd hebben we een random intercept panel regressiemodel gehanteerd. Voor verschuiving in percentages hanteerden we een random intercept panel logistisch regressiemodel. Bij het panel logistisch regressiemodel toetsten we eerst of de relatieve toe- of afname in kans over tijd voor alle groepen gelijk was. Hiermee bekeken we dus of de relatieve kansenverhoudingen over tijd gelijk zijn gebleven. Als uit de toets bleek dat dit niet het geval was, dan toetsten we specifiek welke subgroepen (bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgroepen) de absolute toe- of afname in kans (dus procentpuntverschillen) hebben doorgemaakt.

Onze analyse van verandering in percentages over de tijd is dus een combinatie van een toets van (veranderingen over tijd in) onderlinge kansverhoudingen en veranderingen over tijd in absolute kansen. Naar de absolute verschillen in procentpunten kans kijken we met name om aan te geven tussen welke subgroepen we op een bepaald kenmerk verschillen in toe- of afname in kansen zien.

Verschillen hebben we tweezijdig getoetst ten opzichte van een nulhypothese dat er geen verschil in (ontwikkeling van) kansen/gemiddelde scores bestaat. Bij het toetsen van verschillen hanteerden we een significantieniveau van 5% (de nulhypothese dat er geen verschil bestaat werd verworpen bij p < 0,05). Als er op de kaarten over een verschil wordt gesproken, betekent dit dat de kans op een dergelijk resultaat of een extremer resultaat terwijl de nulhypothese klopt kleiner is dan 5%.

In dit onderzoek gaat het om de afzonderlijke toetsing van de achtergrondkenmerken (bivariate analyse), maar het is goed mogelijk dat verschillen in samenstelling tussen deze groepen een rol spelen bij deze verschillen. Om hier een beeld van te krijgen zijn multivariate analyses nodig, die in de geplande vervolgstudie centraal komen te staan.

Beschrijving steekproef

Uit de survey blijkt dat het merendeel van de Syrische statushouders man en overwegend jong is: in totaal is twee derde man, de helft is jonger dan 35 jaar. De grootste groep (twee derde) kwam in 2015 naar Nederland. Een vijfde heeft buiten Nederland ten hoogste basisonderwijs gevolgd, eveneens een vijfde heeft lager middelbaar onderwijs als hoogst gevolgde opleiding (onderbouw van voortgezet onderwijs). Drie op de tien Syriërs hebben hoger middelbaar en beroepsonderwijs als hoogst gevolgde opleiding buiten Nederland, eenzelfde aandeel heeft hoger onderwijs gevolgd. Een kwart in onze survey is hier als gezinshereniger of nareiziger heen gekomen.

Tabel 1Samenstelling gebalanceerd panela

totaal 2017 2019
(n) % (n) %
2544 100 2544 100
geslacht 2017 2019
leeftijd 2017 2019
aankomstjaar 2017 2019
opleiding 2017 2019
type vergunning 2017 2019

aOnze beschrijvingen hebben betrekking op een gebalanceerd panel (respondenten die zowel aan wave 1 als wave 2 hebben meegedaan). (n)=5088 in totaal en (n)=2544 in beide jaren. Door het balanceren is de verdeling naar achtergrondkenmerken in beide jaren hetzelfde. We tonen hier een ongewogen beschrijving. Er zijn enkele missende waarden op de achtergrondkenmerken aankomstjaar en opleiding, de uitsplitsingen tellen niet op tot 2544.

Bron:SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens)

Bij personen die in 2015 of eerder naar Nederland zijn gekomen zijn mannen duidelijk oververtegenwoordigd. Onder degenen die in 2016 naar Nederland zijn gekomen zijn de vrouwen in de meerderheid. Nareizigers vormen de overgrote meerderheid van de personen die in 2016 kwamen (tabel 2). Onder vrouwelijke statushouders is de meerderheid een nareiziger (tabel 3).

Tabel 2Samenstelling gebalanceerd panel naar jaar van aankomsta

totaal ≤ 2014 2015 2016
29 66 5
geslacht ≤ 2014 2015 2016
leeftijd ≤ 2014 2015 2016
opleiding ≤ 2014 2015 2016
type vergunning ≤ 2014 2015 2016

aDoor het balanceren is de verdeling naar achtergrondkenmerken in beide jaren hetzelfde (zie tabel 1). We tonen hier daarom alleen een ongewogen beschrijving van het jaar 2019.

Bron:SCP/CBS (NSN’19 verrijkt met registergegevens)

Tabel 3Samenstelling gebalanceerd panel naar geslachta

totaal man vrouw
66 34
leeftijd man vrouw
aankomstjaar man vrouw
opleiding man vrouw
type vergunning man vrouw

aDoor het balanceren is de verdeling naar achtergrondkenmerken in beide jaren hetzelfde (zie tabel 1). We tonen hier daarom alleen een ongewogen beschrijving van het jaar 2019.

Bron:SCP/CBS (NSN’19 verrijkt met registergegevens)

Deze kaart citeren

Miltenburg, E. en S. Steijn (2020). Over deze publicatie (project en methoden). In: Syrische statushouders op weg in Nederland: De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/over-deze-publicatie-project-en-methoden.

Informatie noten

Door het CBS is een weegfactor voor de eerste en voor de tweede wave aangeleverd voor personen die aan beide waves hebben meegedaan, (n)‍=‍2544 personen per wave, (n)‍=‍5088 waarnemingen totaal.

We hanteren de leeftijd zoals gemeten in wave 2, zodat de leeftijdsgroepen in beide metingen dezelfde omvang hebben. Omdat we ook thema’s hebben die alleen in wave 2 zijn uitgevraagd, redeneren we vanuit wave 2. We hebben ervoor gekozen de jongste leeftijdsgroep nog steeds te kenmerken als 15-24 jaar, in lijn met onze eerdere studies. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat deze groep in de tweede meting in 2019 minstens 17 jaar was. In de eerste meting in 2017 was deze groep minstens 15 jaar. Ook respondenten in de andere leeftijdsgroepen waren in 2017 vanzelfsprekend jonger, maar deze kenmerken we wel volgens de leeftijden in de tweede meting in 2019 (25-34 jaar, 35-44 jaar, ≥ 45 jaar).

We kijken naar hoogst gevolgde opleiding buiten Nederland en niet naar behaalde diploma’s. Omdat de Syrische groep overwegend jong is en veel Syriërs door de oorlog vermoedelijk hun opleiding niet hebben kunnen afmaken, is de hoogst behaalde opleiding met diploma minder geschikt.

We hebben dus vijf aparte ongewogen panelanalyses uitgevoerd voor de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, aankomstjaar, opleiding en type vergunning.