Syrische statushouders op weg in NederlandDe ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

18 / 19

In Nederland blijven?

Auteurs: Mieke Maliepaard en Sanne Noyon (WODC)

Statushouders zien hun toekomst in Nederland

Na ongeveer vier jaar in Nederland blijkt dat de overgrote meerderheid van de Syriërs hun toekomst in Nederland ziet. 96% van hen verwacht over twee jaar nog in Nederland te wonen. Slechts 0,5% van alle Syriërs verwacht dan niet meer in Nederland te wonen. Hoewel een formele vergelijking met 2017 niet mogelijk is door een veranderde vraagstelling, was in dat jaar het aandeel dat verwachtte in Nederland te blijven vergelijkbaar hoog. Ook op individueel niveau is er weinig verandering. 97% van de mensen die in 2017 verwachtten in Nederland te blijven, verwacht dat nu nog steeds. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ook het feitelijke vertrek uit Nederland door Syrische statushouders beperkt is – hoewel dit niet betekent dat er niemand vertrekt. Van alle Syriërs die tussen 2014 en 2016 in Nederland een verblijfsvergunning ontvingen, was halverwege 2018 2,3% uit Nederland vertrokken. Het gaat om 1355 personen.

Aan de mensen in het onderzoek die niet in Nederland verwachten te blijven (een kleine 100 Syriërs), is gevraagd of ze verwachten de komende 24 maanden naar Syrië te migreren. Slechts 1% verwacht dit, 27% geeft aan dit te overwegen, en de overige 72% verwacht in die periode niet naar Syrië terug te keren. Tot slot is aan dezelfde kleine groep mensen gevraagd of ze verwachten elders heen te migreren. 44% overweegt dit, 2% zegt dit zeker te weten.

Veranderde vraagstelling over toekomst in Nederland

Uit eerder onderzoek (Noyon en Maliepaard 2019) onder Syrische statushouders bleek dat 55% van hen dacht over vijf jaar nog in Nederland te wonen, zelfs als het mogelijk was om naar Syrië terug te keren. In het geval dat terugkeer naar Syrië niet mogelijk zou zijn, dacht 93% van de Syriërs in Nederland te blijven. In het huidige onderzoek, dat twee jaar later is uitgevoerd onder dezelfde mensen, is de vraag iets anders gesteld. Hierdoor is een formele vergelijking niet mogelijk. We vroegen Syriërs of ze dachten over twee jaar nog in Nederland te wonen. De vraag of mensen zouden willen terugkeren als dit mogelijk was, werd dit keer niet gesteld. Gezien het feit dat terugkeer naar Syrië nog altijd niet veilig wordt geacht (BZ 2020; IOM 2020), is het niet verrassend dat de hier beschreven resultaten vergelijkbaar zijn met de eerder gerapporteerde 93%.

Veiligheid in Nederland is belangrijk voor Syriërs

De meeste Syrische statushouders zien zichzelf dus in Nederland blijven, in ieder geval op de korte termijn. Bij de antwoorden op de vraag welke kenmerken een rol spelen bij de keuze om in Nederland te blijven is er één kenmerk dat er duidelijk uitspringt, en dat is het gevoel dat Nederland veilig is. Dit speelt voor 97% van de mensen een rol (zie figuur 1). Ook noemden veel mensen de goede toekomstmogelijkheden in Nederland (83%) en het feit dat zij zich hier thuis voelen (80%). Een laatste belangrijke factor (genoemd door 77% van de Syriërs) is dat zij een leven in Nederland hebben opgebouwd. De kansen in Syrië en de rol van familie (in Nederland) lijken minder doorslaggevend. Het valt op dat mensen een breed scala aan factoren belangrijk vinden: elk van de voorgelegde factoren wordt door ten minste 65% van de Syriërs van belang geacht.

Niet alle factoren zijn voor iedereen even belangrijk. We noemen hier kort de meest in het oog springende verschillen. Vrouwen en ouderen hechten veel meer belang aan de rol van familie dan mannen en jongeren. Jongeren vinden de toekomstmogelijkheden in Nederland daarentegen relatief belangrijk, en het feit dat zij hier al een leven hebben opgebouwd. Tot slot spelen het gevoel hier thuis te zijn en de toekomstmogelijkheden in Nederland voor hoogopgeleiden een kleinere rol. Voor deze groep is het ook minder belangrijk dat zij ‘weinig kansen in Syrië’ zouden hebben. Hogeropgeleiden, zo bleek uit eerder onderzoek, voelen zich minder thuis in Nederland (Noyon en Maliepaard 2019; zie ook kaart Thuis in Nederland?). Daarnaast hebben zij meer dan lageropgeleiden te maken met een statusval na migratie (Chiswick et al. 2005). Mogelijk gelden de genoemde factoren daarom ook minder voor hen. Ondanks de onderlinge verschillen is het gevoel dat Nederland veilig is, voor alle subgroepen, de belangrijkste reden.

Figuur 1Redenen om in Nederland te blijven

Bron:SCP/CBS (NSN’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens

Helft Syriërs maakt zich (soms) zorgen over verblijfsvergunning

Syrische statushouders zijn momenteel in het bezit van een verblijfsvergunning voor vijf jaar, en de overgrote meerderheid wil zoals gezegd in Nederland blijven. Bij een groot deel van de Syriërs leven er zorgen over of dit mogelijk zal zijn. 17% maakt zich vaak zorgen over of hun verblijfsvergunning verlengd zal worden, 33% doet dit soms. De overige 50% maakt zich hier nooit zorgen over.

Syriërs die zich voor 2015 in Nederland vestigden, maken zich minder zorgen dan Syriërs die hier korter zijn. Onder de groep die hier het langst woont, maakt 55% zich nooit zorgen. Voor de statushouders die in 2016 aankwamen geldt dit voor 43%. Hoe langer mensen in Nederland zijn, hoe beter zij mogelijk op de hoogte zijn van de procedures en van de kans dat zij permanent in Nederland kunnen blijven. Het moment dat zij een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd kunnen aanvragen, komt dan dichterbij. De kans op permanent verblijf is gezien de situatie in Syrië momenteel erg groot.

Tabel 1Naturalisatie en zorgen over verblijfsvergunning a

heeft de Nederlandse nationaliteit

4

wil naturaliseren

100

maakt zich zorgen over verlenging verblijfsvergunning

 

vaak

17

soms

33

nooit

50

aRespondenten is gevraagd of zij in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Respondenten is ook gevraagd of zij zich willen laten naturaliseren. We geven hier de percentages aan van respondenten die hierop ‘ja’ hebben geantwoord.

Bron:SCP/CBS (NSN’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens

Vrijwel alle statushouders willen op termijn naturaliseren

Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen statushouders zich onder bepaalde voorwaarden laten naturaliseren. Naturalisatie geeft statushouders dezelfde rechten als andere Nederlanders, zoals stemrecht en vrije vestiging binnen de Europese Unie. Slechts 4% van de statushouders heeft al een Nederlands paspoort. Dat dit percentage nog zo laag ligt, is niet vreemd: het overgrote deel van de Syriërs (96%) was nog geen vijf jaar in Nederland ten tijde van het onderzoek. In tegenstelling tot andere statushouders kunnen staatlozen zich al na drie jaar laten naturaliseren. Het aandeel staatlozen onder de genaturaliseerden is dan ook relatief hoog (81%). In deze survey heeft van alle staatlozen inmiddels 23% het Nederlands staatsburgerschap, tegenover minder dan 1% van de niet-staatlozen.

Omdat de mogelijkheid tot naturalisatie voor veel Syriërs dichterbij komt, is de vraag hoeveel van hen het Nederlanderschap gaan aanvragen. Het antwoord hierop is eenduidig: vrijwel iedereen wil zich laten naturaliseren.

Wanneer kun je Nederlander worden?

Na vijf jaar onafgebroken verblijf in Nederland is het mogelijk het Nederlanderschap aan te vragen (naturalisatie). Voorwaarde hiervoor is dat iemand een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, of een vergunning met een niet-tijdelijk doel. Voordat zij zich kunnen laten naturaliseren moeten statushouders dus eerst een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen. Dit kan na vijf jaar, op voorwaarde dat de inburgering is gehaald of hiervoor vrijstelling is gegeven. Ook mag iemand geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Voor zogeheten staatlozen is de termijn voor het verkrijgen van een Nederlands paspoort drie jaar. Zij hoeven niet eerst een vergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen (IND 2020). Staatlozen in de survey (14%) zijn mensen die uit Syrië zijn gevlucht maar daar geen staatsburger waren. Vaak gaat het om in Syrië geboren Palestijnen.

Syriërs gericht op langdurig verblijf in Nederland

Syriërs zijn na enkele jaren hier sterk op langdurig verblijf in Nederland gericht. Vrijwel iedereen wil de komende twee jaar in Nederland blijven en zich laten naturaliseren. Uit recent onderzoek komt naar voren dat hoewel naturalisatie vaak leidt tot permanent verblijf, het onder bepaalde voorwaarden de verhuiskans ook juist kan vergroten (De Hoon et al. 2020; zie ook Leerkes en De Hoon 2019). Een Nederlands paspoort geeft namelijk toegang tot andere Europese landen. Het blijft dus interessant om te bezien welk aandeel van de Syrische statushouders Nederland op termijn zal verlaten. Vooralsnog is het aandeel Syriërs dat uit Nederland vertrekt echter zeer beperkt.

Literatuur

BZ (2020). Reisadvies Syrië | Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geraadpleegd 27 maart 2020 via https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/syrie/reizen/reisadvies#anker-veiligheidsrisico%E2%80%99s.

Chiswick, B.R., Y.L. Lee en P.W. Miller (2005). A longitudinal analysis of immigrant occupational mobility. A test of the immigrant assimilation hypothesis. In: International Migration Review, jg. 39, nr. 2, p. 332-353.

Hoon, M. de, M. Vink en H. Schmeets (2020). A ticket to mobility? Naturalisation and subsequent migration of refugees after obtaining asylum in the Netherlands. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, jg. 46, nr. 7, p 1185-1204.

IND (2020). Nederlander worden door naturalisatie. Geraadpleegd 27 maart 2020 via https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx.

IOM (2020). Terugkeer naar Jemen, Libië of Syrië. Geraadpleegd 20 januari 2020 via https://iom-nederland.nl/vrijwillige-terugkeer/landenlijsten/terugkeer-naar-jemen-libie-of-syrie.

Leerkes, A. en M. de Hoon (2019). Blijven vergunninghouders in Nederland? Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Noyon, S. en M. Maliepaard (2019). Verblijfsintenties van Syrische statushouders in Nederland. In: E. Miltenburg, J. Dagevos en W. Huijnk (red). Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders (p.52-69). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deze kaart citeren

Maliepaard, M. en S. Noyon (2020). In Nederland blijven?. In: Syrische statushouders op weg in Nederland: De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/in-nederland-blijven.

Informatie noten

In deze studie kijken we naar het cohort Syriërs dat tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen en hun kinderen en partner die als nareiziger of in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.

Staat volgens registerinformatie van het CBS niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die misschien of zeker in Nederland wilden blijven (99,5% van alle respondenten, (n)=2530).