De sociale staat van Nederland 2020

12 / 12

Verantwoording

Korte leeswijzer bij deze publicatie

De pagina’s van deze digitale publicatie gaan over uiteenlopende onderwerpen en zijn geschreven door verschillende auteurs. De cijfers hebben betrekking op allerlei verschillende onderdelen van de kwaliteit van leven van Nederlanders, waarbij gekeken wordt naar ontwikkelingen over de tijd en verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Omdat deze publicatie een update is van De sociale staat van Nederland 2018, bouwen de analyses in veel gevallen voort op eerder uitgevoerde analyses. De pagina’s behandelen verschillende vragen, waar we met verschillende soorten gegevens antwoorden op hebben gezocht. Daarom zijn voor de pagina’s in deze publicatie verschillende analyses uitgevoerd, met verschillende analysestrategieën. Wel kunnen we de volgende algemene overeenkomsten onderscheiden:

  • Voor elke pagina in deze publicatie is van tevoren een analyseplan opgesteld, waarin is aangegeven welke analyses we uitvoeren (Welke verschillen zoeken we? Met welk significantieniveau toetsen we?).
  • Bestaande analyses die al in andere publicaties zijn verschenen, zijn - tenzij anders vermeld - in deze update op dezelfde manier uitgevoerd als voorheen.
  • Deze publicatie staat vol met vergelijkingen. Bij het interpreteren van deze verschillen is het belangrijk om naar de zogenoemde statistische significantie te kijken. Als een meting voor een bepaalde groep of in een bepaald jaar hoger of lager ligt dan voor een andere groep of een ander jaar, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat het verschil ook betekenisvol is. Soms kunnen we deze verschillen aan het toeval toeschrijven, omdat gemiddelden dicht bij elkaar liggen of omdat er veel onzekerheid is bij de schatting. Om deze reden hebben we de inhoudelijk meest interessante vergelijkingen met statistische methoden getoetst.
  • We hanteren in de regel voor toetsen een significantieniveau van a = 0,01. Het wordt vermeld als er met een ander significantieniveau is getoetst.
  • Als we geen theoretische verwachting hebben over verschillen (over tijd, tussen groepen of tussen groepen over tijd) dan toetsen we tweezijdig.
  • We bespreken in de lopende tekst alleen verschillen op basis van steekproefgegevens als die statistisch significant zijn (of we vermelden het als de verschillen dat niet zijn). Statistische significantie is op zichzelf echter geen reden om de verschillen in de lopende tekst te bespreken. De afweging om iets wel of niet te bespreken wordt op basis van andere (in het analyseplan op voorhand geformuleerde) criteria gemaakt. Omdat we in de regel over relatief grote steekproeven beschikken, is de kans relatief klein dat we ten onrechte substantiële, significante verschillen niet bespreken die wel bestaan in de populatie.
  • Omdat de ruimte voor tekst in een digitale publicatie beperkt is, kan het voorkomen dat we niet altijd alle substantiële verschillen bespreken, maar we ons beperken tot de beleidsmatig belangrijkste bevindingen.

Gebruikte bronnen en databestanden

De gegevens in deze publicatie zijn afkomstig uit veel verschillende bronnen en databestanden. Hieronder een overzicht:

CBS StatLine

Continu onderzoek burgerperspectieven: SCP (COB’08-’20)

Culturele veranderingen in Nederland: SCP (CV’08-’19)

Enquête beroepsbevolking: CBS (EBB’08-’20)

Eurostat

Gezondheidsenquêtes: CBS (GE’07-’11, GE’14-’19)

Inkomenspanelonderzoek: CBS (IPO’08-‘11)

Inkomens van Personen: CBS (IPI’11-’18)

Inkomens van Huishoudens: CBS (IHI’11-’18)

JOB-Monitor 2010-2018

Kiesraad

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Leefstijlmonitor: CBS/RIVM (LSM’14-’17)

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:tijd NLO/NOM/SCP/SKO (Media:Tijd TBO’13, ’15, ’18)

Maatschappelijke effecten van corona: SCP (MEC 2020 juli)

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: CBS/TNO (NEA’14-’19)

SCP Leefsituatie-index: SCP (SLI’08-’19)

OESO, Programme for International Student Assessment (PISA)

Tijdsbestedingsonderzoek: SCP (TBO’06, ’11, ’16)

Veiligheidsmonitor: V&J/CBS (VM’12-’19)

Vermogens van huishoudens (revisie 2017): CBS (StatLine’08-’18)

Vrijetijdsomnibus: SCP/CBS (VTO’12-’18)

Woononderzoek Nederland: BZK/CBS (WoON’06-’18)

Zelfstandigenenquête Arbeid: CBS (ZEA’15, ’17, ’19)

Deze kaart citeren

SCP (2020). Verantwoording. In: De sociale staat van Nederland: 2020. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/ssn2020/verantwoording.

Informatie noten

Omdat we vaak over grote steekproeven beschikken kunnen zeer kleine verschillen die inhoudelijk niet relevant zijn statistisch significant zijn.