De sociale staat van Nederland 2020

8 / 12

Sociale veiligheid

Auteur: Lonneke van Noije

Nederlanders ervaren steeds minder onveiligheid in hun omgeving, cybercriminaliteit buiten beschouwing gelaten. Minder mensen geven aan dat ze slachtoffer van een misdrijf zijn geworden en minder mensen voelen zich weleens onveilig, ook in de eigen buurt. Wel zijn onveiligheid en de beleving daarvan erg ongelijk verdeeld over bevolkingsgroepen. Jongeren en hogeropgeleiden zeggen bijvoorbeeld het vaakst dat zij zich in het algemeen weleens onveilig voelen en zij rapporteren ook het vaakst slachtofferschap. Tegelijkertijd hebben deze zelfde groepen het minst vaak de indruk dat de criminaliteit in Nederland toeneemt of een probleem is. Ook hebben zij het meest vertrouwen in politie en rechtspraak. Als het om criminaliteit gaat, lopen ervaringen en meningen structureel uiteen.

Ondervonden slachtofferschap

Alleen cybercriminaliteit daalt niet

Aan de hand van slachtofferenquêtes krijgen we een beeld van de mate waarin burgers in Nederland met criminaliteit te maken krijgen. Deze enquêtes geven geen beeld van alle criminaliteit die voorkomt in de samenleving, omdat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals georganiseerde drugs- of wapenhandel) niet altijd onmiddellijke burgerslachtoffers maken. Ze tonen ons wel de rol die criminaliteit speelt in het dagelijkse leven van mensen.

Van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf een kleine 14% in 2019 aan in de afgelopen 12 maanden ten minste 1 keer slachtoffer van criminaliteit te zijn geweest (cybercriminaliteit niet meegerekend). In 2017 was dat ruim 15% en in 2012 nog 20% . Deze afname is al zo’n 15 jaar bezig en is vooral te danken aan de sterke terugloop van vermogenscriminaliteit, maar ook het aantal slachtoffers van vandalisme en geweld nam in de loop van de jaren af . Een uitzondering is cybercriminaliteit, wat in 2019 met 13% meer slachtoffers maakte dan in de vier meetjaren daarvoor (11%). Daarmee werd slachtofferschap van cybercriminaliteit in 2019 meteen ook het vaakst gerapporteerd, gevolgd door vermogenscriminaliteit met 9%. Daarnaast werd 5% slachtoffer van vandalisme en 2% werd geweldsslachtoffer. Ook de politie registreert sinds ruim een decennium jaarlijks minder criminaliteit (Van Noije 2019).

Registreert de politie minder criminaliteit omdat burgers minder melden?

In het publieke debat wordt de afgenomen bereidheid van burgers om misdrijven bij de politie te melden vaak als verklaring genoemd voor de dalende politiecijfers. De meldingsgeneigdheid is in de laatste jaren inderdaad iets afgenomen. Burgers gaven in 2019 aan 32% van de ondervonden delicten te hebben gemeld; in 2012 was dat nog 38%. Deze afname is echter te beperkt om de dalende geregistreerde criminaliteit helemaal te kunnen verklaren (De Jong 2018).

Slachtofferschap verder omlaag in 2019, behalve van cybercriminaliteit

totaal (excl. cybercrime) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
totaal
totaal 19,8 19,8 18,9 17,6 17,3 15,2 13,7
geslacht
vrouw 19,4 19,4 18,6 17 16,8 15 13
man 20,3 20,1 19,2 18,3 17,9 15,5 14,3
leeftijd
15-24 jaar 26,2 25,9 25,4 22,9 22,1 19,5 17,4
25-44 jaar 22,2 22,2 21,7 20,4 20,4 18,4 16,1
45-64 jaar 19,1 19,2 17,6 17 16,9 14,6 13,5
≥ 65 jaar 12,3 12,2 12,1 10,9 10,4 8,9 8,2
opleiding
lager opgeleid 17 16 15,2 13,8 13,7 11,9 10,8
middelbaar opgeleid 20,4 20,2 19,7 18,5 17,4 15,4 14
hoger opgeleid 22,9 23,7 22,5 20,8 21,1 18,5 16,2
herkomst
autochtone Nederlander 19,4 19 18,3 17 16,7 14,5 13,1
westerse migratieachtergrond 19,6 20,6 19,1 18,5 17,9 15,4 15,7
niet-westerse migratieachtergrond 23,6 24,2 22,9 21,5 21,1 19,5 15,8
cybercriminaliteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
totaal
totaal 12,1 12,6 11,2 11,1 10,7 11 13
geslacht
vrouw 11,6 11,9 10,6 10,6 10,2 10,4 12,3
man 12,5 13,4 11,8 11,5 11,3 11,6 13,7
leeftijd
15-24 jaar 19,5 20 17,7 17,1 15,6 17,3 17,6
25-44 jaar 14,9 15,3 14,2 13,5 13,1 13,2 15,6
45-64 jaar 10 11 9,2 9,8 9,8 9,9 12,4
≥ 65 jaar 5,1 5,8 5,2 5,3 5,4 5,4 7,2
opleiding
lager opgeleid 9,1 9,6 8,2 8,4 7,9 8,4 9,9
middelbaar opgeleid 13,8 13,9 12,5 12,1 11,9 12,5 14,1
hoger opgeleid 14,3 15,1 13,4 13,3 12,9 12,6 15,1
herkomst
autochtone Nederlander 12 12,6 11,1 11 10,8 11 12,9
westerse migratieachtergrond 12,4 12,9 11,7 11,3 10,6 10,5 13,7
niet-westerse migratieachtergrond 12,4 12,7 11,2 11,1 10,1 11,1 12,4
vermogensmisdrijven 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
totaal
totaal 13,2 13,7 13 12,2 11,5 10 8,6
geslacht
vrouw 13,6 13,9 13,3 12,2 11,6 10,1 8,5
man 12,8 13,5 12,7 12,2 11,4 9,8 8,7
leeftijd
15-24 jaar 18,5 19,8 18,9 17,4 16,4 14,2 12,6
25-44 jaar 14,4 14,8 14,3 13,7 13,1 11,7 9,7
45-64 jaar 12,4 13 12 11,4 10,7 9,2 8,1
≥ 65 jaar 8,4 8,6 8,4 7,6 7,1 6 5,3
opleiding
lager opgeleid 11,4 11,2 10,3 9,7 9,1 7,7 6,9
middelbaar opgeleid 13,3 13,7 13,5 12,5 11,3 9,9 8,7
hoger opgeleid 15,2 16,5 15,6 14,4 14,1 12,4 10,1
herkomst
autochtone Nederlander 12,6 13 12,3 11,4 10,8 9,3 8
westerse migratieachtergrond 13,4 14,2 13,4 13,1 11,9 10,4 10
niet-westerse migratieachtergrond 17,7 18,5 17,7 16,7 16 14,5 11,4
vandalisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
totaal
totaal 7,7 7,1 6,8 6,2 6,3 5,5 5,1
geslacht
vrouw 7,1 6,6 6,4 5,8 5,8 5,2 4,7
man 8,3 7,7 7,2 6,7 6,7 5,7 5,5
leeftijd
15-24 jaar 7,5 6,7 7,3 5,5 5,1 4,6 4,3
25-44 jaar 9 8,6 8,1 7,8 7,9 7,1 6,4
45-64 jaar 8,1 7,5 6,8 6,5 6,9 5,8 5,5
≥ 65 jaar 4,8 4,4 4,5 3,9 3,7 3,2 3,2
opleiding
lager opgeleid 6,4 5,5 5,5 4,4 4,7 4,2 3,8
middelbaar opgeleid 8 7,6 7,1 6,8 6,3 5,6 5,4
hoger opgeleid 9,2 8,8 8,1 7,7 7,8 6,8 6,1
herkomst
autochtone Nederlander 7,7 7 6,7 6,2 6,3 5,3 5
westerse migratieachtergrond 6,9 7,7 6,9 6,5 6,7 5,6 6,2
niet-westerse migratieachtergrond 7,9 7,2 7,2 6,3 5,8 6,4 4,8
geweldsmisdrijven 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
totaal
totaal 2,6 2,4 2,3 2,2 2,3 2,1 2
geslacht
vrouw 2 1,9 2 1,8 1,9 1,7 1,6
man 3,2 2,9 2,6 2,6 2,8 2,5 2,3
leeftijd
15-24 jaar 5,3 4,1 3,9 3,9 3,8 3,5 2,9
25-44 jaar 2,8 3,1 2,9 2,8 2,9 2,7 2,5
45-64 jaar 2,1 2 2 1,8 2,2 1,9 1,9
≥ 65 jaar 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8
opleiding
lager opgeleid 2,3 1,9 2,1 1,8 1,9 1,8 1,6
middelbaar opgeleid 3 2,7 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3
hoger opgeleid 2,6 2,5 2,5 2,3 2,4 2,2 2,1
herkomst
autochtone Nederlander 2,5 2,4 2,3 2,2 2,4 2,1 2
westerse migratieachtergrond 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9
niet-westerse migratieachtergrond 3,2 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2

Bron:CBS (VM’12-’19)

Sommige bevolkingsgroepen consequent vaker slachtoffer dan andere

Het slachtofferschap nam in 2019 onder bijna alle bevolkingsgroepen af; alleen voor 65-plussers en migranten met een westerse achtergrond veranderde er weinig. De onderlinge verschillen tussen groepen zijn groot en consistent door de jaren heen. Ondervonden slachtofferschap neemt sterk af naarmate mensen ouder worden. 15-24-jarigen werden in 2019 3,5 keer zo vaak als 65-plussers slachtoffer van geweld; van vermogens- en cybercriminaliteit zo’n 2,5 keer zo vaak. Slachtofferschap neemt toe met het opleidingsniveau. Lageropgeleiden rapporteerden alle typen criminaliteit in 2019 het minst vaak. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond rapporteerden in 2019 vaker slachtofferschap van vermogensdelicten dan autochtone Nederlanders, terwijl mensen met een westerse migratieachtergrond het vaakst slachtoffer van vandalisme werden. Het kleinste, maar toch significante verschil vinden we tussen mannen en vrouwen: mannen werden in 2019 vaker slachtoffer van geweld, vandalisme en cybercriminaliteit.

Mogelijke verklaringen voor verschillen in slachtofferschap

Verschillen in slachtofferschap worden in de literatuur vooral verklaard door verschillen in leefstijl en gewoonten die samenhangen met bevolkingskenmerken als leeftijd, opleiding en stedelijkheid. Jongeren begeven zich bijvoorbeeld vaker in risicovolle uitgaansgebieden en er is meer criminaliteit in de stad (Wittebrood 2006). Onderzoek laat zien dat het hogere slachtofferschap van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond grotendeels verdwijnt wanneer gecorrigeerd wordt voor de hoge aandelen jongemannen en stedelingen in deze bevolkingsgroep (Wittebrood et al. 2005). Er is geen eenduidige verklaring voor het hoge gerapporteerde slachtofferschap onder hogeropgeleiden. Enerzijds maakt hun betere materiële positie hen tot aantrekkelijke doelwitten voor vandalisme en vermogensmisdrijven. Anderzijds wonen hogeropgeleiden vaak in betere wijken waar de risico’s lager zijn. Daarnaast wordt aangenomen dat hogeropgeleiden een lagere tolerantiegrens hebben, waardoor ze incidenten eerder als slachtofferschap benoemen en ermee naar buiten treden (Laub 1997).

Veiligheidsbeleving

Een kleine meerderheid vindt criminaliteit een groot en toenemend probleem

Mensen zeggen minder vaak slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit, maar hebben ze ook het idee dat er minder criminaliteit in Nederland is? Al sinds het begin van de metingen van het SCP-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland zegt een meerderheid dat de criminaliteit toeneemt. Deze meerderheid is wel sterk gekrompen, van consistent boven 80% in de jaren negentig tot 54% in 2018. In 2019 ligt dit aandeel met 61% voor het eerst in jaren weer hoger.


In 2019 vindt grotere meerderheid dat de criminaliteit toeneemt

criminaliteit in Nederland is een echt probleem 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 67,7 70 67,1 65,6
totaal - set2 65,6 55,4 58,88
geslacht
vrouw 71,3 74,4 72 71,5
man 64 65,5 62 59,5
vrouw - set2 71,5 60,33 59,49
man - set2 59,5 49,9 58,25
leeftijd
16-24 jaar 53,4 53,4 54,8 50
25-44 jaar 63,5 64,7 61,3 58,1
45-64 jaar 69,5 74,7 70,1 70
≥ 65 jaar 84,47 80,6 78,4 78,7
16-24 jaar - set2 50 29,74 41,23
25-44 jaar - set2 58,1 42,24 46,91
45-64 jaar - set2 70 64,69 61,9
≥ 65 jaar - set2 78,7 72,5 78,28
opleiding
lager opgeleid 75,9 80,1 78,3 75,6
middelbaar opgeleid 68,4 73,47 71,28 69,2
hoger opgeleid 54,8 54,8 51,7 51,1
lager opgeleid - set2 75,6 66,36 71,84
middelbaar opgeleid - set2 69,2 59,26 59,29
hoger opgeleid - set2 51,1 41,46 49,25
herkomst
autochtone Nederlander 68,6 70,3 67,1 66,8
westerse migratieachtergrond 64,4 68,2 69 62,8
niet-westerse migratieachtergrond 63,63 69,2 65,6 60,2
autochtone Nederlander - set2 66,8 55,85 61,07
westerse migratieachtergrond - set2 62,8 59,2 54,69
niet-westerse migratieachtergrond - set2 60,2 49,2 48,32
criminaliteit in Nederland neemt de laatste tijd toe 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 64,1 64 59,7 57,2
totaal - set2 57,2 54,84 61
geslacht
vrouw 65,5 68,7 64 63,7
man 62,6 59,2 55,2 50,6
vrouw - set2 63,7 61,22 63,12
man - set2 50,6 48,31 58,83
leeftijd
16-24 jaar 56,2 54,1 56,1 47,8
25-44 jaar 59,1 59,1 51,9 48,6
45-64 jaar 63,8 64,9 61,1 57,8
≥ 65 jaar 80,8 76,2 70,7 73,8
16-24 jaar - set2 47,8 43,27 54,57
25-44 jaar - set2 48,6 45,21 51,52
45-64 jaar - set2 57,8 57,7 59,89
≥ 65 jaar - set2 73,8 69,64 77,12
opleiding
lager opgeleid 74,5 75,5 71,2 72
middelbaar opgeleid 65,3 68,3 62,8 61,3
hoger opgeleid 47 46,4 45,2 37,7
lager opgeleid - set2 72 69,64 75,85
middelbaar opgeleid - set2 61,3 57,02 65,32
hoger opgeleid - set2 37,7 39,95 45,24
herkomst
autochtone Nederlander 65,1 64,1 59,6 58,4
westerse migratieachtergrond 58,1 64,1 58,1 57,2
niet-westerse migratieachtergrond 61,39 63,4 61,5 49,6
autochtone Nederlander - set2 58,4 53,93 62,62
westerse migratieachtergrond - set2 57,2 61,34 57,59
niet-westerse migratieachtergrond - set2 49,6 55,1 53,34

aVanwege een methodebreuk nemen we 2010 als startpunt van de opiniedata.

bIn 2018 is de vraagstelling ‘Vindt u dat de criminaliteit in Nederland een echt probleem aan het worden is, of vindt u dat het er normaal gesproken bijhoort?’ (antwoordopties: ‘echt probleem’ of ‘hoort erbij’) gewijzigd in: In hoeverre vindt u de criminaliteit in Nederland een probleem? (antwoordopties ‘geen probleem’, ‘klein probleem’, ‘geen klein, maar ook geen groot probleem’, ‘groot probleem’, ‘heel groot probleem’). Hierdoor kan 2018 niet met eerdere jaren worden vergeleken.

Bron:SCP (CV’10-’19)

Daarnaast is 59% in 2019 van mening dat de criminaliteit een (heel) groot probleem is. Ondanks een methodebreuk in 2018 , waardoor de cijfers niet een-op-een met elkaar te vergelijken zijn, slonk ook deze meerderheid jarenlang. In 2019 is deze meerderheid niet verder gedaald.

Kortom, op de langere termijn hebben minder Nederlanders, maar nog altijd een meerderheid, het beeld dat het slecht gesteld is met de criminaliteit in Nederland. Het zal moeten blijken of de opleving van dit beeld in 2019 op een eenmalige afwijking of een betekenisvolle trendbreuk wijst.

In 2019 vinden ouderen en lageropgeleiden het vaakst dat de criminaliteit recent is toegenomen. Daarnaast vinden ouderen, lageropgeleiden en autochtone Nederlanders het vaakst dat de criminaliteit in Nederland een (heel) groot probleem is.

Gevoelens van onveiligheid blijven afnemen

Minstens zo belangrijk voor het dagelijks leven van burgers als de feitelijke veiligheid is de mate waarin ze zich onveilig voelen. Het aandeel mensen dat zich weleens onveilig voelde, daalde in 2019 naar 32%, terwijl dit in 2012 nog 37% was. Zo’n 1,4% voelde zich in 2019 vaak onveilig. Ook de onveiligheidsgevoelens in de buurt laten de laatste jaren een daling zien. Tussen 2012 en 2015 voelde rond de 18% zich weleens onveilig in de buurt. In 2016 en 2017 daalde dit aandeel naar 16% en in 2019 is het verder afgenomen naar 14%. Met 1,4% voelde ongeveer evenveel mensen zich vaak onveilig in de buurt als in 2017.

Gevoel van onveiligheid betekent niet altijd angst voor slachtofferschap

Algemene gevoelens van onveiligheid betekenen niet altijd dat mensen ook angst hebben om slachtoffer te worden van criminaliteit. Beide typen gevoelens laten zich ook door andere achtergrondkenmerken verklaren (Van Noije en Iedema 2017). Mensen die zeggen zich weleens onveilig te voelen kunnen door allerlei andere signalen dan het risico op slachtofferschap worden beïnvloed, bijvoorbeeld door straatvuil, sociale omgangsvormen, onzeker toekomstperspectief en nieuwsberichtgeving over immigratie of economie (Elchardus et al. 2008; Pleysier 2010; Skogan en Maxfield 1981).

Weer minder mensen voelen zich weleens onveilig in 2019

voelt zich weleens onveilig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
totaal
totaal 36,6 36,7 35,9 35,6 34,7 34,1 31,8
geslacht
vrouw 45 45 44,3 44 42,8 42,7 40,4
man 28,1 28,2 27,2 26,9 26,3 25,2 23,1
leeftijd
15-24 jaar 44,5 44,5 44,8 43,5 40,5 40,9 40,1
25-44 jaar 40,6 41,3 40,3 40,1 39,8 38,7 36
45-64 jaar 34,7 34,4 33 33,8 33,6 32,8 30,3
≥ 65 jaar 27,4 27,7 27,4 26,2 25,2 25 23,3
opleiding
lager opgeleid 31,6 30,6 30,2 29,1 28,3 27,9 25,9
middelbaar opgeleid 37,2 37,3 36,7 36,5 35 34,6 31,6
hoger opgeleid 41,9 42,8 41,2 41,1 40,8 39,6 37,2
herkomst
autochtone Nederlander 36 36,2 35,5 35,1 34,3 34 31,3
westerse migratieachtergrond 39 38,1 37,3 37 35,8 34,7 33,6
niet-westerse migratieachtergrond 39,7 39,4 37,6 37,8 36,7 34,1 33,5
voelt zich vaak onveilig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
totaal
totaal 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,4
geslacht
vrouw 2,3 2,4 2,4 2,2 2 2 1,8
man 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1
leeftijd
15-24 jaar 2,2 2,8 2,8 1,9 1,6 1,8 1,8
25-44 jaar 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5
45-64 jaar 1,9 1,8 1,5 1,8 1,7 1,6 1,3
≥ 65 jaar 1,3 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1
opleiding
lager opgeleid 2 2,2 2 2 1,8 1,8 1,6
middelbaar opgeleid 1,9 1,8 2,1 1,6 1,5 1,6 1,4
hoger opgeleid 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1
herkomst
autochtone Nederlander 1,3 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,1
westerse migratieachtergrond 2,1 2,4 2,1 2,1 2,2 1,9 1,7
niet-westerse migratieachtergrond 5,2 4,6 4,4 3,9 3,3 3,4 3,1
voelt zich weleens onveilig in buurt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
totaal
totaal 18 18,8 18,2 18,1 16,4 16,4 14,4
geslacht
vrouw 22,3 22,7 22,5 22,2 19,9 20,2 17,8
man 13,6 14,8 13,8 13,8 12,8 12,6 11
leeftijd
15-24 jaar 22,4 24,3 24,6 21,7 18 19,3 16,9
25-44 jaar 18,5 19,8 19,2 19,4 18,1 17,7 15,6
45-64 jaar 17 17 16,2 17 15,6 13,8
≥ 65 jaar 15,8 16,2 15,6 15,4 14,2 14 12,2
opleiding
lager opgeleid 18,4 18,7 18,2 17,8 16,3 16,6 14,2
middelbaar opgeleid 17,9 18,9 18,5 18,8 16,8 16,5 14,5
hoger opgeleid 17 17,8 17,3 16,9 15,4 15,5 13,9
herkomst
autochtone Nederlander 16,5 17,2 16,8 16,6 14,9 15,2 13,1
westerse migratieachtergrond 20,2 20,9 19,9 21,3 19,4 18,8 16,6
niet-westerse migratieachtergrond 27,6 29 27,2 25,8 24,1 22,6 20,6
voelt zich vaak onveilig in buurt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
totaal
totaal 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4
geslacht
vrouw 2,1 2,1 2,3 2 1,6 1,8 1,7
man 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1
leeftijd
15-24 jaar 2,3 2,4 2,9 2 1,4 1,4 1,4
25-44 jaar 1,8 2 1,8 2 1,6 1,9 1,7
45-64 jaar 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4
≥ 65 jaar 1,1 1,3 1,4 1,1 1 1 0,9
opleiding
lager opgeleid 1,8 2 2 1,9 1,6 1,8 1,6
middelbaar opgeleid 1,8 1,8 2 1,8 1,5 1,6 1,5
hoger opgeleid 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
herkomst
autochtone Nederlander 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1
westerse migratieachtergrond 2,1 1,8 2,1 2 1,7 1,9 1,8
niet-westerse migratieachtergrond 4,7 4,9 4,6 4,2 3,6 3,6 3,4

Bron:CBS (VM’12-’19)

Sommige bevolkingsgroepen voelen zich consequent vaker onveilig dan andere

Er is jaar in jaar uit een sterke samenhang tussen gevoelens van onveiligheid en bepaalde bevolkingsgroepen, ook weer in 2019 . Vrouwen voelen zich veel vaker onveilig dan mannen. Daarnaast nemen de gevoelens van onveiligheid sterk af met de leeftijd: meer jongeren dan ouderen voelen zich weleens onveilig. Naarmate mensen een hoger opleidingsniveau hebben, komt het vaker voor dat ze zich in het algemeen weleens onveilig voelen, maar niet in de eigen buurt. Doorgaans voelen minder autochtone Nederlanders zich onveilig dan mensen met een migratieachtergrond.

Meer vertrouwen in politie en rechtspraak

Gevoelens van onveiligheid kunnen voor een deel te maken hebben met de mate waarin mensen zich beschermd voelen door de rechtshandhaving. In 2019 heeft 61% (zeer) veel vertrouwen in de politie, ten opzichte van 55% in 2018. Met 52% is het vertrouwen in de rechtspraak aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2018 (46%) en 2010 (41%). Het vertrouwen van Nederlanders in politie en rechters is hoog ten opzichte van andere publieke en private instituties. De European Social Survey laat zien dat Nederlanders de politie en het rechtssysteem ook vergeleken met andere Europese landen bovengemiddeld vertrouwen.

Vertrouwen in rechtspraak en politie

(zeer) veel vertrouwen rechtspraak 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 40,76 41,54 39,82 44,23 46,14 51,61
geslacht
vrouw 37,31 36,48 35,33 39,68 40,7 46,87
man 44,36 46,75 44,44 48,9 51,72 56,46
leeftijd
15-24 jaar 46,27 45,71 40,12 47,35 52,3 58,2
25-44 jaar 45,89 44,93 45,32 47,63 51,84 59,23
45-64 jaar 41,53 42,85 40,24 45,68 45,51 49,23
≥ 65 jaar 24,94 31,72 31,16 35,61 36,14 42,62
opleiding
lager opgeleid 29,36 28,13 24,47 28,44 27,28 29,43
middelbaar opgeleid 40,82 39,39 35,28 39,48 42,64 51,24
hoger opgeleid 57,49 58,12 59,92 65,79 66,45 68,18
herkomst
autochtone Nederlander 41,72 41,14 39,1 44,95 47,38 51,53
westerse migratieachtergrond 36,2 46,6 39,79 41,73 41,96 49,19
niet-westerse migratieachtergrond 37,19 39,8 44,97 41,65 41,82 53,46
(zeer) veel vertrouwen politie 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 55,33 60,8
geslacht
vrouw 55,89 59,43
man 54,76 62,2
leeftijd
15-24 jaar 60,83 58,8
25-44 jaar 57,75 65,74
45-64 jaar 50,74 58,44
≥ 65 jaar 55,93 58,95
opleiding
lager opgeleid 44,45 50,02
middelbaar opgeleid 55,99 60,71
hoger opgeleid 63,74 68,31
herkomst
autochtone Nederlander 58,13 62,8
westerse migratieachtergrond 51,1 57,1
niet-westerse migratieachtergrond 40,99 51,65
(zeer) weinig vertrouwen rechtspraak 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 23,19 21,14 22,5 20,71 21,29 17,13
geslacht
vrouw 23,03 21,75 22,05 20,94 22,54 18,25
man 23,37 20,52 22,97 20,47 20,01 15,98
leeftijd
15-24 jaar 18,81 17,04 17,96 13,39 12,61 10,48
25-44 jaar 19,35 18,39 18,63 16,86 17,66 14,21
45-64 jaar 21,77 20,47 21,77 21,15 20,32 17,58
≥ 65 jaar 36,82 28,93 31,95 29,67 32,47 23,46
opleiding
lager opgeleid 29,15 32,32 34,59 31,28 31,73 30,45
middelbaar opgeleid 24,33 19,9 22,16 20,47 22,64 14,81
hoger opgeleid 12,8 12,09 12,12 10,81 10,51 10,4
herkomst
autochtone Nederlander 23,25 21,71 22,72 21,57 20,97 17,3
westerse migratieachtergrond 25,64 18,13 26,76 19,19 26,11 18,35
niet-westerse migratieachtergrond 20,22 19,68 17,05 16,29 19,17 15,3
(zeer) weinig vertrouwen politie 2010 2012 2014 2016 2018 2019
totaal
totaal 13,38 11,6
geslacht
vrouw 12,27 10,88
man 14,53 12,33
leeftijd
15-24 jaar 13,06 11,62
25-44 jaar 12,66 11,86
45-64 jaar 14,14 11,42
≥ 65 jaar 13,37 11,57
opleiding
lager opgeleid 18,85 17,81
middelbaar opgeleid 13,53 11,63
hoger opgeleid 8,32 7,16
herkomst
autochtone Nederlander 11,9 10,29
westerse migratieachtergrond 15,29 14,39
niet-westerse migratieachtergrond 21,27 17,44

Bron:SCP (CV’10-’19)

Vertrouwen verschilt sterk tussen opleidingsniveaus

Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in politie en rechtspraak. De verschillen zijn veruit het grootst tussen opleidingsniveaus. Van de hogeropgeleiden had 68% in 2019 (zeer) veel vertrouwen in de politie, tegenover 50% van de lageropgeleiden. Deze verschillen zijn nog extremer als het gaat om de rechtspraak: 68% tegenover 29%. Ouderen hebben minder vertrouwen en meer wantrouwen in de rechtspraak dan jongeren. Dat verschil tussen leeftijdsgroepen is er in 2019 niet voor vertrouwen in de politie. Mannen hebben meer vertrouwen in de rechtspraak dan vrouwen, maar ook dit verschil zien we niet bij de politie.

Volgens een steeds kleinere meerderheid straft de rechter te licht

Dat er vertrouwen is in de rechtspraak wil niet zeggen dat er automatisch steun is voor de beslissingen die rechters nemen. Het verschil tussen de strafzwaarte die rechters opleggen en de strafmaat die burgers gepast vinden, wordt wel de punitiviteitskloof genoemd (Keijser en Elffers 2007). Die punitiviteitskloof zien we in onze cijfers terug: een meerderheid van 68% vindt in 2019 dat de rechter te licht straft. Wel neemt deze meerderheid al jaren af: bij de vorige meting in 2016 was dit nog 71% en 10 jaar geleden was het zelfs nog 78%. Net als bij het vertrouwen in de rechtspraak zijn ook hier de verschillen naar opleidingsniveau en leeftijd heel groot. Van de ouderen vindt 72% in 2019 dat er te licht wordt gestraft tegenover 59% van de jongeren. Van de lageropgeleiden vindt 78% in 2019 dat er te licht wordt gestraft; onder de middelbaaropgeleiden is dat ook nog 72%; onder de hogeropgeleiden is dit met 55% veel lager.

Tijdelijke gevolgen van corona op criminaliteit

De meeste coronamaatregelen hebben betrekking op gedrag van mensen in de openbare ruimte. Een groot deel van de veelvoorkomende criminaliteit hangt samen met het gemak waarmee deze criminaliteit gepleegd kan worden en met de gelegenheid die zich voordoet. Door de coronamaatregelen werden mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, niet samen te scholen en werden horecagelegenheden gesloten. Dit heeft invloed gehad op de gelegenheid om traditionele vormen van veelvoorkomende criminaliteit te plegen. Mensen waren thuis, waardoor huizen bewaakt werden. De politie registreerde in april 2020 zo’n 50% minder woninginbraken dan in april 2019 (Nationale Politie 2020a). Als mensen thuis blijven of anderhalve meter afstand bewaren, is het erg lastig om ongemerkt iets uit hun zakken te rollen. Er kwamen in maart 2020 80% minder aangiftes van zakkenrollerij bij de politie binnen dan in maart 2019. Ook was er nauwelijks nog toerisme en werd de horeca gesloten, waardoor vooral (drugs- of alcoholgerelateerd) uitgaansgeweld afnam. Wel constateerde de politie meer geweld als ‘uitlaatklep’, bijvoorbeeld tegen agenten die coronamaatregelen handhaafden. Inmiddels is gebleken dat deze afname van de criminaliteit buitenshuis als gevolg van coronamaatregelen tijdelijk was. Na versoepeling van de maatregelen zag de politie in juni 2020 alweer een toename van het aantal woninginbraken, winkeldiefstal en straatroof. In juli 2020 waren deze vormen van criminaliteit terug op het oude niveau (Nationale Politie 2020a).

In de privésfeer nam de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit door de coronamaatregelen echter toe. Ten eerste doordat mensen langere tijd gedwongen waren hun tijdverdrijf elders te zoeken dan op werk, school, de sportclub of met vrienden. Hierdoor werd er meer tijd achter de computer doorgebracht en naar verwachting is een deel van deze tijd geïnvesteerd in het plegen van cyberdelicten, zoals whatsappfraude of nepwebwinkels die mondkapjes zouden verkopen. Hiervoor waarschuwt ook de Nationale Politie (2020b). Na versoepeling van de maatregelen zag de politie deze cybercriminaliteit weer iets afnemen, maar het blijft vooralsnog hoger dan het niveau van voor de coronacrisis.

Ten tweede nam de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit toe doordat er door het langdurige thuisblijven meer spanning tussen gezinsleden kon ontstaan, zeker in quarantainesituaties. Naar verwachting is het aantal incidenten van huiselijk geweld hierdoor gestegen. Nederlandse cijfers in coronatijd ontbreken nog, maar aanwijzingen uit andere landen waren voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid aanleiding om eind april 2020 een landelijke campagne (‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’) en een codewoord (‘Masker 19’) te lanceren waarmee slachtoffers via apothekers om hulp kunnen vragen. Het Openbaar Ministerie (2020) voorziet bovendien dat het geweld zich meer aan het zicht onttrekt, omdat contact met bijvoorbeeld huisartsen, onderwijzers en andere familieleden afneemt. Naar verwachting leidde versoepeling van de maatregelen weer tot enige ontspanning in thuissituaties, maar dit kan nog niet met zekerheid worden gezegd.

Een afname van de veelvoorkomende criminaliteit is doorgaans gunstig voor het vertrouwen in de rechtshandhaving. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van deze coronacrisis is het echter de vraag of mensen de dalende criminaliteit nu direct als verdienste van de politie, het Openbaar Ministerie of rechters zien. Wel is tijdens de coronacrisis een stijging van het vertrouwen in de rechtspraak te zien, maar dat geldt ook voor het vertrouwen in andere instanties (Dekker et al. 2020). Dat kan te maken hebben met een algehele waardering van autoriteiten in crisistijden, niet in het bijzonder van de rechtshandhaving .

Literatuur

Dekker, P., J. den Ridder, P. van Houwelingen en E. Miltenburg (2020). Burgerperspectieven 2020|2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2020/06/29/burgerperspectieven-2020---2.

Elchardus, M., S. de Groof en W. Smits (2008). Rational fear or represented malaise. A crucial test of two paradigms explaining fear of crime. In: Sociological Perspectives, jg. 51, nr. 3, p. 453-471.

Gelder, H. van (2020). Officieren balen dat strafzaken door corona stilliggen en vrezen dat criminelen vrijuit gaan. In: De Gelderlander, 3 april 2020. Geraadpleegd 18 juni 2020 via: https://www.gelderlander.nl/arnhem/officieren-balen-dat-strafzaken-door-corona-stilliggen-en-vrezen-dat-criminelen-vrijuit-gaan~af028b18/.

Haenen, M. (2020). 40.000 rechtszaken liggen op de plank. In: NRC Handelsblad, 3 april 2020. Geraadpleegd 18 juni 2020 via: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/30/40000-strafzaken-liggen-op-de-plank-a3998426.

Jensma, F. (2020) . Een strafproces op afstand is te mager. In: NRC Handelsblad. Geraadpleegd 18 juni 2020 via: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/02/een-strafproces-op-afstand-is-te-mager-a3998517.

Jong, J. de (2018). Het mysterie van de verdwenen criminaliteit (statistische trends). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/19/het-mysterie-van-de-verdwenen-criminaliteit.

Keijser, J.W. en Elffers, H. (2007). Onbegrip voor het strafoordeel bedreigt het draagvlak voor het rechtssysteem niet. In: M. Malsch en N. Manen (red.), De begrijpelijkheid van de rechtspraak (p. 115-128). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Laub, J.H. (1997). Patterns of Criminal Victimization in the United States. In: R.C. Davis, A.J. Lurigio en W.G. Skogan (red.), Victims of Crime (tweede editie) (p. 9-26). Thousand Oaks: Sage.

Nationale Politie (2020a). Dataportaal van de politie. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/.

Nationale Politie (2020b). Cybercriminelen spelen in op coronavris. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/31/cybercriminelen-spelen-in-op-coronavirus.html.

Noije, L. van (2019). Sociale veiligheid. In: A. Wennekers, J. Boelhouwer, C. van Campen en J. Kullberg (red.), De sociale staat van Nederland 2019 (p. 248-273). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 17 juli via https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2019.

Noije, L. van en J. Iedema (2017). Achtervolgd door angst. Een kwantitatieve vergelijking van angst voor slachtofferschap met een algemeen gevoel van onveiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2017/03/20/achtervolgd-door-angst.

Openbaar Ministerie (2020). Grote zorgen over huiselijk geweld tijdens coronacrisis: “Het zicht vertroebelt”. Geraadpleegd 17 juli 2020 via https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/grote-zorgen-over-huiselijk-geweld-tijdens-coronacrisis-%E2%80%9Chet-zicht-vertroebelt%E2%80%9D.

Pleysier, S. (2010). ‘Angst voor criminaliteit’ onderzocht. De brede schemerzone tussen alledaagse realiteit en irrationeel fantoom (proefschrift). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Skogan, W.G. en M.G. Maxfeld (1981). Coping with crime. Individual and neighbourhood reactions. London: Sage Publications.

Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit. Feiten en achtergronden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 17 juli 2020 via http://scp.archiefweb.eu/#archive.

Wittebrood, K., J. Latten en H. Nicolaas (2005). Wonen, leefbaarheid en veiligheid in concentratiewijken. In: Jaarrapport integratie 2005 (p. 132-147). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd 17 juli 2020 via http://scp.archiefweb.eu/#archive.

Deze kaart citeren

Noije, L.L.J. van (2020). Sociale veiligheid. In: De sociale staat van Nederland: 2020. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/ssn2020/sociale-veiligheid.

Informatie noten

Vanwege methodebreuken in eerdere jaren nemen we 2012 als startpunt van de slachtofferenquête.

Genoemde verschillen in slachtofferschap zijn significant bij een 95% betrouwbaarheidsmarge.

In 2018 is de vraagstelling: ‘Vindt u dat de criminaliteit in Nederland een echt probleem aan het worden is, of vindt u dat het er normaal gesproken bijhoort? (antwoordopties: ‘echt probleem’ of ‘hoort erbij’) gewijzigd in: In hoeverre vindt u de criminaliteit in Nederland een probleem? (antwoordopties ‘geen probleem’, ‘klein probleem’, ‘geen klein, maar ook geen groot probleem’, ‘groot probleem’, ‘heel groot probleem’). Hierdoor kan 2018 niet met eerdere jaren worden vergeleken.

Genoemde verschillen in onveiligheidsgevoelens zijn significant bij een 95% betrouwbaarheidsmarge.

De rechtspraak heeft buitengewoon veel hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Veel zaken werden uitgesteld of alleen pro forma en via telefoon- of videoverbinding behandeld (Haenen 2020; Jensma 2020; Van Gelder 2020).