Bijlagen

Sectoren en voorzieningen

sector

voorziening

curatieve zorg

ziekenhuizen en medisch specialisten

huisartsen

geestelijke gezondheidszorg

apotheken

praktijken van tandartsen

praktijken van fysiotherapeuten

zorg en ondersteuning

ouderenzorg

gehandicaptenzorg

(provinciale) jeugdzorg

onderwijs

basisonderwijs en speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs

beroepseducatie

hoger beroepsonderwijs

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

veiligheid en justitie

politie

openbaar ministerie

rechtspraak

penitentiaire inrichtingen

brandweer

sociale zekerheid

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

sociale werkvoorziening (SW)

overige voorzieningen

musea

(landelijke) publieke omroep

sportaccommodaties

de Belastingdienst

kinderopvang

Indicatoren en bronnen

In deze bijlage staan de bronnen van de gegevens die in de analyses zijn gebruikt. Sommige gegevens betreffen een reeks die de gehele periode 1998 tot en met 2015 beslaat. Andere gegevens zijn eerst bewerkt om tot een consistente reeks voor de gehele periode te komen. De gegevens over dienstverlening zijn in veel gevallen (zoals in de afzonderlijke hoofdstukken vermeld) gewogen samengevoegd tot één indicator voor de dienstverlening per voorziening.

Tabel C.1Bronnen voor de uitgaven, de arbeidsjaren en de indicatoren voor de dienstverlening per voorziening

sector / voorziening

uitgaven

arbeidsjaren

dienstverlening

bron uitgaven

bron arbeidsjaren

indicator dienstverlening

bron dienstverlening

curatieve zorg

ziekenhuizen

CBS StatLine

CBS StatLine, Dutch Hospital Data, Panteia

klinische opnamen

CBS StatLine, Dutch Hospital Data, Panteia

dagopnamen

CBS StatLine, Dutch Hospital Data, Panteia

eerste polibezoeken

CBS StatLine, Dutch Hospital Data, Panteia

huisartsen

CBS StatLine

CBS StatLine

bezoeken

CBS StatLine

apotheken

Stichting Farmaceutische Kengetallen

Stichting Farmaceutische Kengetallen

verstrekkingen

Stichting Farmaceutische Kengetallen

geestelijke gezondheidszorg

CBS StatLine

CBS StatLine

volume-index (gewogen diensten)

CBS StatLine

praktijken van tandartsen

CBS StatLine

CBS StatLine

consulten

CBS StatLine

praktijken van fysiotherapie

CBS StatLine

CBS StatLine

zittingen

CBS StatLine

(langdurige) zorg en ondersteuning

ouderenzorg

CBS StatLine

CBS StatLine

volume-index (gewogen diensten)

CBS StatLine

gehandicaptenzorg

CBS StatLine

CBS StatLine

volume-index (gewogen diensten)

CBS StatLine

(provinciale) jeugdzorg

CBS StatLine

CBS StatLine

provinciale jeugdzorg - ambulant

CBS StatLine

provinciale jeugdzorg -dagbehandeling

CBS StatLine

provinciale jeugdzorg - pleegzorg

CBS StatLine

provinciale jeugdzorg - residentieel

CBS StatLine

jeugdbescherming/OTS

CBS StatLine

jeugdreclassering

CBS StatLine

jeugdzorg-plus (gesloten jeugdzorg)

CBS StatLine

onderwijs

primair onderwijs

CBS StatLine, kerncijfers OCW

kerncijfers OCW, DUO

leerlingen basisonderwijs

CBS StatLine

leerlingen speciaal onderwijs

CBS StatLine

leerlingen speciale scholen

CBS StatLine

voortgezet onderwijs

CBS StatLine, kerncijfers OCW

kerncijfers OCW, DUO

leerlingen voortgezet onderwijs excl. lwoo/pro

CBS StatLine

leerlingen lwoo

CBS StatLine

leerlingen pro

CBS StatLine

beroepseducatie

CBS StatLine; kerncijfers OCW

kerncijfers OCW, DUO

leerling bol voltijd

CBS StatLine

leerling bol deeltijd

CBS StatLine

leerling bbl

CBS StatLine

vavo

CBS StatLine

hoger beroepsonderwijs

CBS StatLine; kerncijfers OCW

kerncijfers OCW, Vereniging hogescholen

studenten

CBS StatLine

wetenschappelijk onderwijs

CBS StatLine

kerncijfers OCW, VSNU

studenten

dissertaties

VSNU

vakpublicaties

VSNU

wetenschappelijke publicaties

VSNU

veiligheid en justitie

politie

CBS StatLine

CBS StatLine

opgehelderde misdrijven

CBS StatLine

overtredingen

CBS StatLine

geregistreerde misdrijven

CBS StatLine

bevolking (proxy voor dienstverlening wijkagenten)

CBS StatLine

verkeersongevallen

SWOV

openbaar ministerie

interne gegevens openbaar ministerie

interne gegevens openbaar ministerie

kantonstrafzaken (overtredingen)

interne gegevens openbaar ministerie

rechtbankstrafzaken (misdrijven)

interne gegevens openbaar ministerie

rechtspraak

CBS-gegevens; bewerking Raad voor de rechtspraak

jaarverslagen rechtspraak; bewerking Raad voor de rechtspraak

index productie rechtspraak

interne gegevens Raad voor de rechtspraak

penitentiaire inrichtingen

CBS StatLine

CBS StatLine

aantal gedetineerden

CBS StatLine

brandweer

CBS StatLine

CBS StatLine

alarmeringen

CBS StatLine

sociale zekerheid

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV, SZW, jaarverslagen arbeidsbureaus

SZW nota sociale zekerheid; GAK jaarverslagen; jaarverslag arbeidsvoorziening

werkloosheidsuitkeringen

CBS StatLine

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

CBS StatLine

ziektewetuitkeringen

CBS StatLine

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

SUWI jaarverslag

SUWI jaarverslag

uitkeringen Algemene ouderdomswet (Aow)

CBS StatLine

uitkeringen Algemene nabestaandenwet (Anw)

CBS StatLine

uitkeringen Kinderbijslag (Akw)

CBS StatLine

uitkeringen persoonsgebonden budget (pgb)

CBS StatLine

sociale werkvoorziening (SW)

CBS StatLine, Cedris

CBS StatLine, Cedris

voltijds arbeidsjaren van personen met een beschutte werkplek

CBS StatLine

overige voorzieningen

musea

CBS StatLine

CBS StatLine

museabezoeken

CBS StatLine

publieke omroep

kijkminuten

statistisch jaarboek CBS, kijkonderzoek

statistisch jaarboek CBS, mediamonitor

sportaccommodaties

CBS StatLine

CBS StatLine

zwembadbezoeken

CBS StatLine

CBS StatLine

CBS StatLine

leden sportverenigingen (groene sportvelden en sportaccommodaties)

NOC*NSF

de Belastingdienst

begrotingen ministerie van Financiën, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst, rijksjaarverslag

begrotingen ministerie van Financiën, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aanslagen inkomstenbelasting

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst halfjaarrapportages Belastingdienst

aanslagen vermogensbelasting

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aangiften loonbelasting aangiften

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aangiften en dwangbevelen omzetbelasting

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aanslagen vennootschapsbelasting

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aangiften motorrijtuigenbelasting

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

aangiften belastingen van rechtsverkeer (BvR)

CBS StatLine, beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

zorgtoeslag

beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

huurtoeslag

beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

kinderopvangtoeslag

beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

kindgebonden budget

beheer(s)verslagen Belastingdienst, halfjaarrapportages Belastingdienst

kinderopvang

CBS StatLine

CBS StatLine

geplaatste kinderen peuterspeelzalen

CBS StatLine

CBS StatLine

CBS StatLine

geplaatste kinderen kinderdagverblijven

CBS StatLine

CBS StatLine

CBS StatLline

geplaatste kinderen buitenschoolse opvang

CBS StatLine

wetenschappelijk onderwijs

CBS StatLine

kerncijfers OCW, VSNU

studenten

CBS StatLine