Introductie

Publieke voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid, vormen de kern van de verzorgingsstaat. Veel burgers gebruiken deze voorzieningen om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. De publieke dienstverlening neemt een belangrijke plaats in de Nederlandse economie in, zowel in uitgaven als in personele inzet. De overheid financiert deze voorzieningen niet alleen; er zijn ook andere inkomstenbronnen zoals eigen betalingen van burgers, sponsorinkomsten, of werk voor derden. De omvang van de publieke sector groeit, en deze sector vormt een steeds groter deel van de economie. De publieke dienstverlening reageert daarmee op veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing en veranderingen in sociale structuren, maar ook op zaken als financiële ruimte, technologische veranderingen en kennisontwikkeling. Hieraan gerelateerd zijn de kwaliteit van de dienstverlening, waaraan de overheid en de burger steeds hogere eisen lijken te stellen, en de opvattingen van de burger over de overheid.

Om de omvang en de verdeling van (belasting)middelen te kunnen aanpassen is het voor de overheid van belang te weten wat de achtergronden van de ontwikkelingen in de dienstverlening en uitgaven in de verschillende sectoren zijn. In dit rapport wordt daarom een breed scala aan publieke voorzieningen op uniforme wijze bestudeerd, en worden de ontwikkelingen geduid aan de hand van demografische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en beleidsaanpassingen. Hiermee komen de algemene trends in de publieke sector, maar ook de verschillen tussen en de samenhang in de voorzieningen tot uitdrukking.