Trends in de ouderenzorg

2018 — 2030

Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe. Om meer zicht te krijgen op wat dit betekent voor de vraag naar zorg en ondersteuning is in de literatuurstudie Zorgen voor thuiswonende ouderen nagegaan wat de aantallen en kenmerken van de huidige en toekomstige ouderen zijn. Daarnaast komen de huidige ouderenzorg inclusief knelpunten en verwachtingen voor de toekomstige zorg voor ouderen aan bod. De belangrijke trends in de zorg voor ouderen tot 2030 zijn in deze infographic uitgelicht.

Colofon

Trends in de ouderenzorg 2018-2030

https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg
© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2019
ISBN 978 90 377 0911 7

Deze infographic is gebaseerd op de literatuurstudie
Zorgen voor thuiswonende ouderen
Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen

Over het SCP
Het Sociaal en Cultureel Planbureau volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam de Klerk of de afdeling Persvoorlichting via pers@scp.nl.

Auteurs
Mirjam de Klerk
Debbie Verbeek-Oudijk
Inger Plaisier
Maaike den Draak

Productbegeleiding
Fabiola van der Schoot

Ontwerp & realisatie
Cometa.cc, Den Haag & Amsterdam

Figuren
Mantext, Moerkapelle