Een (on)gezonde leefstijlOpleiding als scheidslijn

8 / 13

Stapeling van risicofactoren

Auteurs: Stéfanie André, Roza Meuleman en Gerbert Kraaykamp

Bij gezondheidgerelateerd gedrag is waarschijnlijk niet één enkele goede of slechte gewoonte relevant, maar gaat het om een opeenhoping van gezonde en ongezonde uitingen. Dit zijn ingesleten gewoonten, die onderdeel uitmaken van een persoonlijke leefstijl. Op termijn kunnen deze gedragingen gevolgen hebben voor de gezondheid.

Belangrijk is ook dat mensen meerdere (on)gezonde gewoonten combineren, waardoor gezondheidsgedrag zich niet op één terrein uit, maar op meerdere gebieden. Om dit fenomeen te bestuderen, hebben we een stapelingsindex gecreëerd van de drie ongezonde leefstijlfactoren: regelmatig drinken, roken en overgewicht. De vraag is hoe vaak deze aspecten samen voorkomen en of deze stapeling gerelateerd is aan het opleidingsniveau.

Van de 25-70-jarige respondenten blijkt over het geheel 45,7% één risicogedraging te vertonen, 29% combineert twee risicogedragingen, terwijl 4,7% zowel rookt en drinkt als overgewicht heeft; 20,6% vertoont geen van de door ons onderscheiden risicofactoren.

Ongezond gedrag: stapeling en opleidingsverschillen

Figuur 8.1 toont aan dat een stapeling van risicofactoren gerelateerd is aan opleiding: het hebben van meerdere risicogedragingen gaat samen met een grotere opleidingskloof. Bij het hebben van 1 risicogedraging is het verschil tussen laag-, middelbaar en hoogopgeleiden nog betrekkelijk gering; de hoge score van de hoogst opgeleiden is dan vooral toe te schrijven aan hun regelmatige alcoholgebruik.
Het beeld is geheel anders wanneer we kijken naar degenen met 3 risicovolle gewoonten. Hier treffen we ruim 6 keer zoveel laagopgeleiden als hbo-opgeleiden aan. Dit illustreert dat er bij de laagopgeleide groep vaker meerdere risicofactoren aanwezig zijn dan bij de hoogopgeleide groep.

Figuur 8.1Cumulatieve index van ongezond gedrag

Index risicogedrag laag hoog secundair HBO WO
1x 50,4 43,9 41,6 52,4
2x 28,5 32,3 28,4 16
3x 7,3 4,7 1,1 2,2

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Gezond gedrag: stapeling en opleidingsverschillen

In figuur 8.2 kijken we naar de stapeling van gezonde gedragingen. We creëren een index bestaande uit: dagelijks fruit eten, dagelijks groente eten en minstens 1 keer per week intensief bewegen. Slechts 3,1% van de ondervraagden geeft aan geen gezonde gedragingen te hebben. De hoogst opgeleiden blijken in hun leefstijl het meest gezond bezig; maar liefst 61,5% van alle wo-opgeleiden geeft aan alle drie de gezonde gedragingen te ondernemen.

Over het algemeen vinden we voor elk hoger opleidingsniveau een grotere stapeling van gezond gedrag, waarbij de laagst opgeleiden het minst vaak een stapeling van gezond gedrag laten zien.

Figuur 8.2Cumulatieve index van gezond gedrag naar opleidingsniveau

Index gezond gedrag laag hoog secundair HBO WO
1x 18,8 17 11,6 8,2
2x 33,5 27,2 28,7 30,3
3x 42,2 53,3 57,5 61,5

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Een samengaan van gezond en ongezond gedrag?

Ten slotte is het interessant om na te gaan of, en hoe, gezonde en ongezonde gedragingen samengaan. In figuur 8.3 is daarom één index gecreëerd, waarbij de ongezonde gedragingen zijn gespiegeld als gezonde gedragingen (dus als niet roken, niet regelmatig drinken en geen overgewicht).

Allereerst is duidelijk dat bij de hoogst opgeleiden een zeer sterke cumulatie van gezondheidsgedrag optreedt; 59,1% van de wo-opgeleiden rapporteert vijf of meer gezonde leefstijlgedragingen. Voor de laagopgeleide groep is dit slechts 32,7%. Illustratief is ook dat bij de laagst opgeleiden 2,4% geen enkele gezonde gedraging heeft; onder hoogopgeleiden komt dit niet voor.

Dit geeft eens te meer aan dat ongezonde leefstijlgedragingen cumuleren. Tevens illustreert het dat we de opleidingskloof in gezondheidsgewoonten in samenhang moeten zien; het gaat er niet alleen om dat bepaalde groepen een enkele gedraging meer of minder vertonen, maar het is een feit dat ongelijkheden in ongezond gedrag samen voorkomen met name bij de groep laagst opgeleiden.

Figuur 8.3Cumulatie van gezond gedrag

0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x
laag 2,4 3,6 8,2 19,8 33,4 25,7 7
hoog secundair 0,3 2,4 10 16 30,8 28 12,4
HBO 0 1,7 4,5 15,3 28,1 31,7 18,7
WO 0 0,8 1,7 10,5 27,8 39,6 19,5

aNiet roken, niet regelmatig drinken, geen overgewicht, groente eten, fruit eten, bewegen.

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Op de kaart van Europa is te zien hoe de opleidingskloof in cumulatie van (on)gezond gedrag eruitziet in diverse landen uit de European Social Survey. In figuur 8.4 is steeds het percentage respondenten dat 5 of 6 gezonde gedragingen rapporteert, afgezet tegen het percentage met 4 of minder gezonde gedragingen. Onze resultaten laten zien dat de opleidingskloof in stapeling van gezondheidgerelateerd gedrag het kleinst is in Zwitserland (5,4%) en het grootst in Litouwen (42,9%); Ook Nederland heeft, met 16,4%, een relatief kleine opleidingskloof.

Figuur 8.4De opleidingskloof in cumulatie van gezondheidsgedrag in Europa

laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid
Zwitserland 49,7 58 55,7
Duitsland 36,7 40,4 48,9
Tsjechië 24,2 36,7 40,1
België 35,7 42,2 51,7
Nederland 36,5 42,5 52,8
Oostenrijk 31,8 47,9 48,3
Ierland 44,3 58,2 62,4
Spanje 28,6 36,6 48
Frankrijk 34,5 47,4 54,6
Verenigd Koninkrijk 37,2 39,2 57,6
Denemarken 38,4 44,2 59,5
Noorwegen 40,9 48,3 63,4
Zweden 42,6 47,5 65,5
Portugal 30,5 39,2 54,7
Finland 43,2 54,6 67,6
Polen 33 51,7 61,7
Slovenië 37,2 49,3 66,7
Estland 28,1 44,1 63,1
Litouwen 21,2 38,8 64,1

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (n = 25.538)

Deze kaart citeren

André, S., R. Meuleman en G. Kraaykamp (2018). Stapeling van risicofactoren. In: Een (on)gezonde leefstijl: Opleiding als scheidslijn. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/leefstijl/stapeling-van-risicofactoren.

Informatie noten