Een (on)gezonde leefstijlOpleiding als scheidslijn

6 / 13

Partner en gezondheidsgedrag

Auteurs: Stéfanie André, Roza Meuleman en Gerbert Kraaykamp

De partner is een van de belangrijkste personen die van invloed is op iemands leefstijl en risicogewoonten (Monden et al. 2003; De Neve en Kawachi 2017). Het is immers degene met wie samen wordt gegeten en gedronken, wordt bewogen en van wie men afkeuring of acceptatie van roken verwacht. Daarom valt ook te verwachten dat iemands gezondheidsgedrag samenhangt met het opleidingsniveau van zijn of haar partner.

We kijken naar de effecten van het samenleven met een tertiair opgeleide partner, versus een primair/secundair opgeleide partner. We hebben voor deze tweedeling gekozen om de vergelijking overzichtelijk te houden.

In tabel 6.1 relateren we het eigen opleidingsniveau aan het al dan niet hebben van een partner, en aan het hebben van een hbo/wo-opgeleide partner of lager opgeleide partner. We stellen een duidelijke samenhang vast: mensen kiezen vooral een partner met een gelijksoortig opleidingsniveau. Een opleidingskloof in het al dan niet hebben van een partner is er vrijwel niet.

Tabel 6.1Opleiding respondent en partner

opleiding respondent

laag

hoog secundair

hbo

wo

(n)

geen partner

26,3

23,3

21,7

23,4

laag/hoog secundair

67,7

59,5

33,5

18,7

hbo/wo

6,0

17,2

44,8

57,9

totaal

100

100

100

100

(1415)

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Roken en opleiding partner

Figuur 6.1 laat allereerst zien dat het hebben van een partner van invloed is op de kans een roker te zijn. Voor laag-, middelbaar en hbo-opgeleiden geldt dat respondenten zonder een partner vaker roken. Zo rookt 45,3% van de lager opgeleiden zonder partner, terwijl dat bij lager opgeleiden met een laag-/middelbaar opgeleide partner 29,6% is, en met een tertiair opgeleide partner 17,2%.

Indien men een partner heeft, maakt ook het opleidingsniveau van deze partner uit. Het hebben van een tertiair opgeleide partner leidt onder alle opleidingsgroepen tot een relatief lagere kans om te roken. Deze partnerinvloed is vooral bij laagopgeleide respondenten substantieel (17,2%), vergeleken met de kans op roken bij het hebben van een laagopgeleide partner (29,6%) of geen partner (45,3%). We stellen daarom vast dat het hebben van een relatie met een hoogopgeleide partner meer bescherming biedt tegen roken, wat gezondheid bevorderend is. Uiteraard kan een verklaring ook zijn dat hoogopgeleiden vooral niet-rokende partners kiezen.

Figuur 6.1Roken naar opleiding respondent en partner

laag hoog secundair HBO WO
geen partner 45,3 38,8 30,3 8,1
opleiding partner: laag/midden 29,6 27,3 16,7 9,2
opleiding partner: HBO/WO 17,2 17,9 12,6 11,8

aOnder roken verstaan wij het dagelijks roken en het wel roken, maar niet dagelijks. Voor meer informatie over de variabelen zie Verantwoording en bronnen.

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Alcoholconsumptie en opleiding partner

Hoe zit het met mogelijke gezondheid bevorderende partnereffecten wanneer we het drinken van alcohol bestuderen? Wordt deze sociale activiteit wellicht op een andere manier beïnvloed dan roken? In lijn met de bevindingen omtrent opleidingsverschillen in alcoholconsumptie van de respondenten zelf in Gezondheidgerelateerd gedrag en de opleidingskloof, blijkt uit figuur 6.2 dat het hebben van een hoogopgeleide partner vaak samengaat met regelmatige alcoholconsumptie. Van de wo-opgeleide respondenten met een tertiair opgeleide partner drinkt 52,3% regelmatig, terwijl dat onder de wo-opgeleiden zonder partner duidelijk lager ligt (35,0%).

Figuur 6.2Regelmatige alcoholconsumptie naar opleiding respondent en partner

laag hoog secundair HBO WO
geen partner 32,7 36,8 42,4 35
opleiding partner: laag/midden 31,9 40,9 42,2 42,8
opleiding partner: HBO/WO 53,9 52,3 41,7 52,3

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Is opleiding partner ook gerelateerd aan overgewicht?

Overgewicht is een belangrijk en groeiend probleem in de Nederlandse samenleving. Een hoog BMI is veelal het gevolg van veel en calorierijk voedsel eten, en dit gebeurt vaak samen met een partner als maaltijden gemeenschappelijk worden genoten. De vraag is dus in hoeverre de partner ook van invloed is op het gewicht van een persoon. In figuur 6.3 is te zien dat er duidelijke effecten op overgewicht uitgaan van het hebben van een partner. Allereerst constateren we dat de opleidingskloof het grootst is bij personen zonder partner: een gemiddeld BMI van 26,5 voor de laagst opgeleiden, tegen een BMI van 23,3 voor wo-opgeleiden. Samenwonen met een laag- of middelbaar opgeleide partner lijkt voor alle respondenten samen te gaan met een gemiddeld hoger BMI ten opzichte van het hebben van geen partner; dit effect is ook voor laag en hoog secundair opgeleiden relevant.

Figuur 6.3Gemiddelde BMI naar opleiding respondent en partner

laag hoog secundair HBO WO
geen partner 26,5 25,1 24,5 23,3
opleiding partner: laag/midden 27,1 26 25,9 26,1
opleiding partner: HBO/WO 24,3 26 24,5 24,3

aDe gestippelde lijn is de grens voor overgewicht (BMI > 25).

Bron:European Social Survey Nederland, ronde 7, 2014-2015 (N=1.415)

Literatuur

Lenthe, F.J. van en J.P. Mackenbach (2006). Neighbourhood and individual socioeconomic inequalities in smoking: the role of physical neighbourhood stressors. In: Journal of Epidemiology & Community Health, jg. 60, nr. 8, p. 699-705.

Monden, C.W., F. van Lenthe, N.D. de Graaf en G. Kraaykamp (2003). Partner's and own education: does who you live with matter for self-assessed health, smoking and excessive alcohol consumption? In: Social Science & Medicine, jg. 57, nr. 10, p. 1901-1912.

Neve, J.W. de en I. Kawachi (2017). Spillovers between siblings and from offspring to parents are understudied. A review and future directions for research. In: Social Science & Medicine, jg. 183, p. 56-61.

Deze kaart citeren

André, S., R. Meuleman en G. Kraaykamp (2018). Partner en gezondheidsgedrag. In: Een (on)gezonde leefstijl: Opleiding als scheidslijn. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/leefstijl/partner-en-gezondheidsgedrag.

Informatie noten

Let wel: hierbij treden tegelijkertijd leeftijdseffecten op.