Deze site biedt interactieve kaarten over het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf op wijkniveau in 2017. Deze kaarten horen bij de SCP-publicatie Jeugdhulp in de wijk.

Er kunnen binnen een gemeente grote verschillen zijn tussen wijken in het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf. Om meer zicht te krijgen op de achtergrond van de verschillen heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een statistisch model ontwikkeld op wijkniveau. Op basis van het model is het mogelijk om het verwachte gebruik van jeugdhulp zonder verblijf te berekenen binnen een wijk en dit af te zetten tegen het werkelijke gebruik.

De volgende interactieve kaarten zijn beschikbaar:

  • Werkelijk gebruik van jeugdhulp zonder verblijf.
  • Verwacht gebruik van jeugdhulp zonder verblijf.
  • Verschil tussen werkelijk en verwacht gebruik van jeugdhulp zonder verblijf.
Tevens stelt het SCP het onderliggende databestand beschikbaar. In dit bestand worden per wijk de cijfers voor het gebruik, de verwachting en de verschillende determinanten uit het model gegeven.

Disclaimer

Het onderzoek heeft betrekking op het kalenderjaar 2017. De cijfers over het gebruik en de determinanten van het gebruik hebben betrekking op dit jaar. Er is tevens gebruik gemaakt van de indeling naar regio (wijken, gemeenten, jeugdzorgregio) uit 2017.

Het model biedt geen voorspelling voor het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf na 2017.

Een hoog geregistreerd of verwacht gebruik (donkere kleuren op de kaart) of een groot verschil tussen die twee, is geen indicatie voor goed of slecht beleid door een gemeente.

Een groot verschil (tussen geregistreerd en verwacht gebruik) is een indicatie dat er kenmerken van een wijk of gemeente meespelen die niet in het statistisch model zijn opgenomen. Dit kan aanleiding zijn voor nader onderzoek door een gemeente.

Verantwoording

Voor dit onderzoek is een nieuw model ontwikkeld dat voor heel Nederland de relatie tussen het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf per wijk relateert aan kenmerken van de wijken. We gaan hierbij uit van de situatie in het jaar 2017, het meest recente jaar waarover naast het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf, ook informatie over veel kenmerken van (de bevolking in) wijken bekend is.

Het statistisch model voor het verklaren van jeugdhulp zonder verblijf betreft een multilevelmodel. In dit multilevelmodel wordt er rekening mee gehouden dat de situatie in afzonderlijke wijken een zekere samenhang kan vertonen omdat wijken geclusterd zijn in gemeenten en jeugdzorgregio’s.

Om de analyses uit te kunnen voeren, is gegevens over een groot aantal kenmerken op wijk- en gemeenteniveau verzameld, vooral via registraties van het CBS. De keuze voor juist deze kenmerken is gebaseerd op (1) beschikbaarheid van gegevens (2) uitkomsten van eerdere onderzoeken naar regionale verschillen en (3) de wetenschappelijke literatuur.

Om voldoende informatie te hebben over de variabelen die van invloed zijn op het gebruik zijn de allerkleinste wijken (tot 100 inwoners) uitgesloten in de analyse. Daarnaast was niet voor alle wijken het precieze aantal gebruikers bekend, als dit er minder zijn dan 10 (het CBS publiceert deze cijfers dan niet). Voor deze 286 wijken is het aantal gebruikers bijgeschat. De analyses zijn uitgevoerd op een bestand met 2918 wijken, verdeeld over 388 gemeenten en 42 jeugdzorgregio’s.

Een uitgebreide onderzoeksverantwoording is te vinden in de publicatie Jeugdhulp in de wijk.

Een precieze beschrijving van de determinanten en gebruikte databestanden is te vinden in het te downloaden databestand.

Colofon

Jeugdhulp in de wijk
https://digitaal.scp.nl/jeugdhulp-in-de-wijk
© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2020
ISBN 978 90 377 0941 4

Deze interactieve kaart hoort bij het onderzoeksrapport
Jeugdhulp in de wijk (pdf)

Over het SCP
Het Sociaal en Cultureel Planbureau volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Schellingerhout of de afdeling Persvoorlichting via pers@scp.nl.

Auteurs
Roelof Schellingerhout
Ingrid Ooms
Evelien Eggink
Jeroen Boelhouwer

Productbegeleiding
Fabiola van der Schoot

Ontwerp en realisatie
Webmapper, Utrecht