Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

6 / 15

Scholing van werknemers

Auteurs: Patricia van Echtelt en Marian de Voogd-Hamelink

Scholing weer vaker hoge prioriteit

Zeven op de 10 werkgevers geven een hoge prioriteit aan opleiding en scholing in het personeelsbeleid, zie kaart Personeelsbeleid: wat krijgt prioriteit?. Vanaf 2007 vonden werkgevers scholing steeds belangrijker. In 2013 nam dit af, waarschijnlijk door de economische crisis. In 2015/2016 herstelde de aandacht voor scholing zich weer.

Kwart werkgevers vindt dat scholing in vrije tijd moet

Een kwart van alle werkgevers (24%) vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten volgen. In de sector onderwijs is het percentage werkgevers met dit standpunt hoger dan gemiddeld (37%). Ongeveer een derde van de werkgevers (36%) vindt dat werknemers zelf moeten bijhouden of ze de nodige cursussen en opleidingen doen. Dit geldt vooral voor organisaties in de sectoren overheid en onderwijs.

Aandeel organisaties met scholing blijft constant

In driekwart van de organisaties (77%) volgen 1 of meer werknemers interne of externe bedrijfsopleidingen of –cursussen (figuur 1). Dit aandeel is tamelijk constant, op enkele fluctuaties na. Het lag in de periode 1995-2015 steeds tussen de 70% en 80%. In de sectoren overheid, onderwijs en zorg ligt het aandeel hoger dan gemiddeld. Dit komt ook door de omvang van de organisaties in deze sector. In grote organisaties is er nu eenmaal meer kans dat 1 of meer werknemers een opleiding of cursus doen. Werknemers volgen meestal cursussen over communicatie en sociale vaardigheden (27%), techniek (26%) of een managementtraining (25%).

Ook uit het Arbeidsaanbodpanel, een onderzoek onder werkenden, blijkt dat het aandeel werkenden dat een cursus volgde in de periode 2004-2014 constant was.

Figuur 1Scholing van werknemers

werkgerelateerde interne en externe cursussen studieverlof mogelijk studieverlof aangevraagd
totaal 76,8 71,9 21,6
industrie en landbouw 70,2 71,5 13
bouwnijverheid 75,1 66,1 12,4
handel, horeca, reparatie 66,1 67,9 10,6
transport 75,5 64 16,9
zakelijke dienstverlening 82,4 75 36,3
zorg en welzijn 89,2 71,2 17,6
overige dienstverlening 77,4 66 19,9
overheid 96,6 87,4 63
onderwijs 93,7 92,8 50,3

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Verschillen in studieverlof tussen sectoren

In 2016 vroegen in 1 op de 5 organisaties (22%) 1 of meer werknemers studieverlof aan (figuur 1). Dit aandeel is even groot als 10 jaar eerder. Werkgevers honoreren vrijwel alle aanvragen voor studieverlof geheel of gedeeltelijk. De mogelijkheden die organisaties bieden voor studieverlof verschillen per sector. In de sectoren overheid en onderwijs bieden veel organisaties (circa 90%) de mogelijkheid aan. In de sector transport en overige dienstverlening gebeurt dit het minst (circa 65%). Of werknemers gebruikmaken van de mogelijkheid varieert nog sterker tussen sectoren. In de sectoren industrie, bouwnijverheid en de handel en horeca vroegen werknemers van ongeveer 12% van de organisaties studieverlof aan. In de sector overheid (63%) en onderwijs (50%) gebeurt dit veel vaker dan gemiddeld. Dit zijn dan ook sectoren met veel grote organisaties. De kans dat een werknemer studieverlof aanvraagt, is hier vanzelfsprekend groter.

Een derde werkgevers gebruikt subsidies

Een derde van de organisaties (34%) die scholing aanbieden, maakt gebruik van subsidieregelingen. Deze organisaties krijgen een deel van de scholingskosten vergoed. Grote organisaties doen dit vaker dan kleine. 17% maakt gebruik van scholingsfondsen als sectorale fondsen voor opleiding en ontwikkeling (O&O-fondsen). Dit gebeurt vooral in de sectoren bouw en industrie. Ook overheidsfondsen (10%) en fiscale maatregelen (5%) worden aangewend. Fondsen van de Europese Unie (3%) en UWV (1%) spelen een minder grote rol in de financiering van scholing. Het is uit de cijfers niet op te maken of werkgevers deze fondsen niet gebruiken omdat ze er geen recht op hebben of omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Download bronbestand (spreadsheet).

Deze kaart citeren

Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Scholing van werknemers. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/scholing-van-werknemers.

Informatie noten

Percentage organisaties:

  • waar in het voorafgaande jaar werknemers deelnamen aan interne of externe bedrijfsopleidingen of -cursussen
  • dat de mogelijkheid biedt om studieverlof op te nemen
  • waar de afgelopen 2 jaar 1 of meer werknemers studieverlof aanvroegen