Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers - editie 3

8 / 15

Hoe gaan werkgevers om met werkgerelateerd ziekteverzuim en werkstress?

Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers. Dit blijkt ook uit het feit dat veel werkgevers aangeven knelpunten te ervaren rondom ziekteverzuim en WIA-instroom (zie Welke knelpunten ervaren en verwachten werkgevers in het personeelsbeleid?). Bovendien geven veel werkgevers aan dat zij graag minder verantwoordelijkheid zouden dragen voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (zie Wat verwachten werkgevers van de overheid?). In deze kaart zien we dat slechts een klein deel van het ziekteverzuim werkgerelateerd is. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen deze werkgerelateerde klachten lichamelijk of geestelijk (zoals burn-outs en overspannenheid) zijn. Tot slot zien we dat een grote meerderheid van de organisaties zich verantwoordelijk voelt voor werkstress en hier ook specifiek beleid op voert, zoals het aanpassen van het werkproces om stress te verminderen en werknemers leren omgaan met stress. Deze conclusies zijn getrokken op basis van data die in 2019 verzameld zijn. Het voordeel hiervan is dat de gevolgen van de coronacrisis hier niet mee interfereren, waardoor het een goed beeld geeft van de zaken waar werkgevers op dit terrein tegenaan lopen.

Gemiddeld geven werkgevers in het Arbeidsvraagpanel aan dat het ziekteverzuim binnen hun organisatie in 2018 op 3,4% lag. Dit is iets lager dan het ziekteverzuimpercentage van 4,4% dat werknemers aangeven in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (CBS statline 2022). Binnen de overheid ligt het ziekteverzuim volgens werkgevers gemiddeld het hoogst, namelijk op 5%. In de zakelijke dienstverlening en de handel-, horeca- en reparatiesector ligt het percentage het laagst, namelijk op minder dan 3%. Daarnaast zien we dat grotere organisaties te maken hebben met hoger ziekteverzuim. Werkgevers in kleine organisaties geven gemiddeld aan dat zij te maken hebben met 3% ziekteverzuim, terwijl dit percentage in grote organisaties op 5,3% ligt.

Klein deel ziekteverzuim werkgerelateerd

Het ziekteverzuim is volgens werkgevers bij twee derde van de organisaties niet werkgerelateerd, zoals te zien is in figuur 1. Daarnaast zien we dat werkgevers aangeven dat bij ruim een kwart (27%) een klein deel van het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd is. Deze cijfers komen grotendeels overeen met wat werknemers zelf aangeven: in 2018 gaf iets minder dan een kwart van de werknemers (24%) in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden aan dat het meest recente ziekteverzuim het gevolg is van hun werk (CBS statline 2022). Slechts bij 6% was de helft (4%) of zelfs meer dan de helft (2%) van het ziekteverzuim overwegend of deels werkgerelateerd.

We zien flinke verschillen tussen kleine en grotere werkgevers. Van de kleine werkgevers geeft bijna 80% aan dat ziekteverzuim binnen hun organisatie nooit werkgerelateerd is, terwijl dit bij grote organisaties slechts 1 op de 6 werkgevers is. Binnen grote organisaties is in bijna twee derde van de organisaties een klein deel van het ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd.

Bij een uitsplitsing naar sectoren springen het onderwijs en vooral de overheid eruit, omdat in deze sectoren ziekteverzuim vaker werkgerelateerd is. In andere sectoren geeft meer dan 60% van de werkgevers aan dat ziekteverzuim nooit aan het werk lag, maar in het onderwijs is dit slechts 52% en bij de overheid zelfs maar 29%. Bij een meerderheid van de overheidsinstanties (59%) is minder dan de helft van het ziekteverzuim wel (deels) werkgerelateerd. In het onderwijs geldt dit voor ruim een derde van de werkgevers (37%). Ook in de transportsector is ziekteverzuim bij een derde van de organisaties voor een klein deel werkgerelateerd. Bij werkgevers in andere sectoren ligt dit aandeel onder de 30%. Tot slot is bij de overheid (12%) en in het onderwijs (11%) de helft of zelfs meer van het ziekteverzuim binnen de organisatie voor een belangrijk deel werkgerelateerd. In andere sectoren ligt dit onder de 10%.

Figuur 1Werkgerelateerd ziekteverzuim

niemand minder dan de helft ongeveer de helft meer dan de helft
totaal 67 27 4 2
industrie en landbouw 66 30 3 1
bouwnijverheid 62 30 5 4
handel, horeca, reparatie 75 21 3 1
transport 62 33 3 2
zakelijke dienstverlening 70 27 3 1
zorg en welzijn 65 29 3 3
overige dienstverlening 68 27 3 2
overheid 29 59 10 3
onderwijs 52 37 8 3
kleine organisaties 79 18 2 1
middelgrote organisaties 50 41 6 3
grote organisaties 16 65 12 6

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Werkgerelateerde klachten binnen organisaties zijn even vaak psychisch als lichamelijk

Wat voor ziekteverzuim precies werkgerelateerd is, hangt af van het type werk. Figuur 2 toont dat bijna de helft van de werkgevers (46%) aangeeft dat de meeste werkgerelateerde klachten binnen hun organisatie psychisch (overspannenheid of een burn-out) zijn. Een even groot deel van de werkgevers (ook 46%) geeft juist aan dat binnen hun organisatie de meest voorkomende werkgerelateerde klachten lichamelijk zijn, bijvoorbeeld door zwaar tillen of werk in een ongemakkelijke houding. Letsel door ongeval wordt slechts door 4% van de werkgevers genoemd als vaakst voorkomende klacht die aan werk gerelateerd is. We zien geen duidelijke verschillen tussen kleine en grote organisaties.

Figuur 2Meest voorkomende werkgerelateerde klachten

overspannen of burnout lichamelijke klachten letsel door ongeval anders
totaal 50 46 4 1
industrie en landbouw 25 64 10 1
bouwnijverheid 11 85 5 0
handel, horeca, reparatie 38 56 5 1
transport 35 54 11 0
zakelijke dienstverlening 70 27 1 1
zorg en welzijn 57 44 0 0
overige dienstverlening 56 38 6 0
overheid 73 25 1 1
onderwijs 79 19 1 0
kleine organisaties 50 46 4 0
middelgrote organisaties 47 47 4 1
grote organisaties 57 41 2 0

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Wel zien we grote verschillen tussen sectoren in lijn met de aard van de werkzaamheden in die verschillende sectoren. In sectoren waar veel lichamelijk werk wordt gedaan, zijn lichamelijke klachten in een meerderheid van de organisaties de werkgerelateerde klachten die het vaakst voorkomen. Dit zien we met name in de bouw (85%), maar ook in de industrie- en landbouwsector (64%), de sector handel, horeca en reparatie (56%) en de transportsector (54%). In sectoren waar het werk meer om kennisoverdracht draait, zoals het onderwijs, de overheid en de zakelijke dienstverlening, zien we juist dat meer dan 70% van de werkgevers aangeeft dat werkgerelateerde klachten vooral psychisch zijn. In de zorg en de overige dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld de kappers en ook een groot deel van de cultuursector vallen, zien we een meer evenwichtige verdeling tussen psychische en lichamelijke klachten als meest voorkomend. Letsel door ongeval komt het meest voor in de transport- en de industrie- en landbouwsector: in deze sectoren geeft ongeveer 1 op de 10 werkgevers aan dat letsel door ongeval het vaakst de oorzaak is van werkgerelateerde klachten.

Organisaties voelen zich verantwoordelijk voor werkstress en voeren hier vaak beleid op

Het grote merendeel van werkgevers, namelijk 94%, voelt zich verantwoordelijk om werkstress tegen te gaan (figuur 3). Dit geldt voor grote en voor kleine organisaties en ook tussen sectoren zijn er weinig verschillen. Slechts 3% van de werkgevers geeft aan zich hier niet verantwoordelijk voor te voelen.

Figuur 3Tegengaan van werkstress bij de werknemers

totaal
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 94 4 3
aanpassen werkproces 82 11 7
leren omgaan met stress 71 14 15
industrie en landbouw
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 89 7 4
aanpassen werkproces 82 11 8
leren omgaan met stress 62 18 21
bouwnijverheid
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 97 1 2
aanpassen werkproces 82 11 7
leren omgaan met stress 70 14 17
handel, horeca, reparatie
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 93 4 4
aanpassen werkproces 83 11 6
leren omgaan met stress 66 15 19
transport
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 93 5 2
aanpassen werkproces 82 10 8
leren omgaan met stress 74 14 12
zakelijke dienstverlening
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 95 4 1
aanpassen werkproces 81 10 9
leren omgaan met stress 70 17 13
zorg en welzijn
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 95 3 3
aanpassen werkproces 80 13 7
leren omgaan met stress 83 7 10
overige dienstverlening
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 94 2 4
aanpassen werkproces 83 14 4
leren omgaan met stress 73 12 16
overheid
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 96 3 1
aanpassen werkproces 80 14 6
leren omgaan met stress 85 9 6
onderwijs
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 98 2 1
aanpassen werkproces 85 8 7
leren omgaan met stress 85 12 3
kleine organisaties
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 94 4 3
aanpassen werkproces 82 11 7
leren omgaan met stress 70 14 16
middelgrote organisaties
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 94 4 3
aanpassen werkproces 82 11 7
leren omgaan met stress 73 15 12
grote organisaties
eens niet eens/niet oneens oneens
verantwoordelijkheidsgevoel werkgever 96 3 1
aanpassen werkproces 81 13 6
leren omgaan met stress 81 12 8

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Dit verantwoordelijkheidsgevoel is ook terug te zien in het beleid dat veel organisaties voeren. Zo toont figuur 3 ook dat meer dan 80% van de werkgevers aangeeft dat zij in hun organisatie het werkproces aanpassen om stress tegen te gaan. Hierbij zien we weinig verschillen tussen sectoren en tussen kleine en grote organisaties. Daarnaast geeft 71% aan in te zetten op leren omgaan met stress. Dit gebeurt vaker in grotere organisaties dan in kleinere organisaties. Ook tussen sectoren is er verschil in de inzet hierop. Zo wordt in het onderwijs, de zorg en bij de overheid vaker ingezet op het leren omgaan met stress dan in andere sectoren. Slechts 9% van de werkgevers doet geen poging het werkproces aan te passen én leert de werknemers ook niet om te gaan met stress. Dit zijn relatief vaak kleine organisaties en organisaties in de industrie, landbouw, de bouw en de overige dienstverlening.

In figuur 2 zagen we dat overspannen zijn en burn-outs de meest voorkomende werkgerelateerde klachten zijn binnen de overheid, in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening. Van deze sectoren zien we in figuur 3 dat werkgevers bij de overheid en in het onderwijs relatief vaak extra inzetten op leren omgaan met stress. Zij proberen echter niet vaker dan werkgevers in andere sectoren het werkproces aan te passen. In de zakelijke dienstverlening, ook een sector waar werkgerelateerde klachten vaker psychisch van aard zijn, zien we in mindere mate terug dat werkgevers extra inzetten op leren omgaan met stress.

Literatuur

CBS statline (2022). Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83056NED/table.

Deze kaart citeren

Swart, L. en N. Bilo (2022). Hoe gaan werkgevers om met werkgerelateerd ziekteverzuim en werkstress?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/hoe-gaan-werkgevers-om-met-werkgerelateerd-ziekteverzuim-en-werkstress.

Informatie noten